Polish (Poland)English (United Kingdom)

Aktualności

Konferencja pt. Retoryka wartości

23-24 listopada 2017 roku, Warszawa

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

PROGRAM KONFERENCJI tutaj

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka, medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach uwzględniają perspektywę retoryczną.

Zachęcając do wzięcia udziału w konferencji, pragniemy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

● retoryczny wymiar krytyki w nauce, polityce, religii, sztuce, edukacji itp.;

● literatura i filozofia jako genus demonstrativum – kształtowanie wartości w słowie; literatura panegiryczna; etyka cnót i wzorów osobowych w literaturze i filozofii przedoświeceniowej;

● gatunki retoryki celebracyjnej: użytkowe (powitania, pożegnania, kondolencje, mowy weselne, pogrzebowe, gratulacje, toasty, laudacje itp.); konkursowe: popisy oratorskie, debaty szkolne;

● wielkie mowy popisowe w historii (politycy, artyści, uczestnicy TED Talks itp.);

● nienawiść w kulturze vs dobro w kulturze – tematy debaty publicznej;

● retoryka (anty-)wartości a wyzwania współczesnego świata (terroryzm, kryzys migracyjny, ekologia itp.);

● krytykowanie vs afirmowanie w mediach: gatunki, argumenty, problemy odbioru;

● kształtowanie wizerunku osób, instytucji w mediach; szczerość a konwencja w obszarze PR;

● retoryka epideiktyczna w erze postprawdy;

● od populizmu demokracji ateńskiej do populizmów naszego wieku – uwarunkowania sytuacyjne, argumentacja, emocje, wartości;

● polityczna poprawność: kulturowo-retoryczne uwarunkowania;

● tabu: retoryka tego, co niewyrażane;

● etyka słowa, etyka obrazu, etyka działania;

● wartości a płeć;

● wizualizacja wartości.

Na zgłoszenia czekamy do 15 października. Rejestracja za pomocą formularza. Tutaj

Ważne daty:

Do 15.10.2017 - zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia)

Do 22.10.2017 - decyzja o przyjęciu referatów.

Do 31.10.2017 - wniesienie opłaty konferencyjnej (350 zł, obejmuje materiały konferencyjne, obiady i przerwy na kawę; członkowie PTR z terminowo opłaconą składką – 200 zł).

Do 31.01.2018 - przesłanie tekstu do publikacji. O opublikowaniu tekstu w monografii decydować będą pozytywne recenzje.

Planowane jest wydanie monografii w wydawnictwie uniwersyteckim.

Komitet Organizacyjny

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

dr hab. Maria Załęska

dr Ewa Modrzejewska

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Dariusz Rott,Uniwersytet Śląski

Prof. Cezar M. Ornatowski, Uniwersytet San Diego

Dr hab. Joanna Partyka, IBL Polska Akademia Nauk

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski


Retoryka ruchów społecznych - Call for Papers

numer tematyczny Res Rhetorica

Do 31 stycznia 2018 roku czekamy na artykuły dotyczące retoryki ruchów społecznych. Szczegóły

W dziale Varia publikujemy także artykuły, które nie są związane z tematem numeru, zachęcamy także do przesyłania sprawozdań i recenzji.


Klub Debat PTR

najbliższe spotkanie 18 listopada

Zapraszamy członków PTR na spotkania dyskusyjne poświęcone różnym formatom debat. Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 listopada o godz. 14.15 w s. 52 na Wydziale Polonistyki UW.  Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Walne Zebranie PTR - wybory władz

19 maja 2017, Warszawa

Członkowie Polskiego Towarzystwa Retorycznego zgromadzeni 19 maja 2017 na Walnym Zebraniu PTR wybrali Zarząd PTR na lata 2017-2020 w składzie:

Dr hab. Maria Załęska – przewodnicząca

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca - wiceprzewodnicząca

Dr hab. Agnieszka Kampka – sekretarz

Dr Ewa Modrzejewska – skarbnik

Dr Anna Bendrat – członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Dr hab. Joanna Partyka – przewodnicząca

Dr hab. Paweł Gondek

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno


Działalność PTR w roku akademickim 2016/2017

najważniejsze punkty

Na Walnym Zebraniu PTR w dniu 19 maja 2017 roku dr hab. Maria Załęska, przewodnicząca PTR przedstawiła sprawozdanie z działalności towarzystwa.

Konferencje

a) W dniach 17-18 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się doroczna konferencja PTR pt. „Retoryka doradzania” (organizacja: dr hab. Maria Załęska, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica prz IBL PAN, pod kierownictwem dr. hab. Joanny Partyki). Obok trojga zagranicznych gości (Prof. Bruno Capaci, prof. Ana Horta, prof. Hanna Batoreo) uczestniczyło w niej dziewiętnastu badaczy z dziewięciu ośrodków akademickich w Polsce.

b) Polskie Towarzystwo Retoryczne współorganizowało także z Zakładem Komunikacji Społecznej UMCS, Katedrą Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL konferencji pt. „Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)”, która odbyła się w Zamościu w dniach 23-24.03.2017. PTR reprezentowała dr Elżbieta Pawlak-Hejno.

c) W czasie Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, który odbył się w dniach 15-17.09.2017 roku w Poznaniu członkinie PTR przygotowały sesję tematyczną pt. „Perswazja jest kobietą”. Referaty przedstawiły: dr hab. Agnieszka Kampka (która przewodniczyła sesji), dr Anna Bendrat, dr Elżbieta Pawlak-Hejno, dr Ewa Modrzejewska oraz sympatyzująca z PTR dr Katarzyna Molek-Kozakowska. W czasie sesji zaprezentowano także działalność PTR.

d) W czasie Jubileuszowej Konferencji PTKS, która odbyła się w dniach 25-26.04.2017 we Wrocławiu dr hab. Agnieszka Kampka reprezentowała PTR i przedstawiła referat pt. „Perspektywa retoryczna w badaniach nad mediami i komunikowaniem”.

e) W czasie międzynarodowej konferencji pt. „Aesthetic performance – actio and voice” (9-11.11.2016, Örebro University, Sweden) dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR została zaproszona do przedstawienia zgromadzonym prezentacji na temat PTR oraz jego czasopisma – Res Rhetorica

f) W czasie międzynarodowej konferencji “Quello che il medico dice e non dice. Eufemismi, bugie pietose, silenzi e parole nella cura” (Uniwersytet w Bolonii, 4-5.05.2017), dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR prezentowała działalność PTR, w tym promowała publikowanie w Res Rhetorica.

g) W czasie międzynarodowej konferencji “Rhetoric of Prejudice” (Uniwersytet w Genui, 9-10.05.2017), dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR przedstawiła zebranym działalność towarzystwa oraz profil i dotychczasowe numery Res Rhetorica.

Seminaria retoryczne

W ramach nowego cyklu Otwartych Seminariów PTR, przeznaczonego dla wszystkich zainteresowanych retoryką, w okresie sprawozdawczym odbyło się pięć spotkań.

(a) Cykl został zainicjowany 15.10.2016 spotkaniem przygotowanym przez dr hab. A. Kampkę oraz dr Ewę Modrzejewską, pod tytułem „Retoryka cyfrowa”.

(b) 03.12.2016 odbyło się II Otwarte Seminarium PTR, pt. „Retoryka i actio”, z udziałem ekspertki dr Jagody Bloch z UW.

(c) W czasie III Otwartego Seminarium PTR pt. „Actio in theory and practice”, które odbyło się 27.01.2017 roku gościliśmy dr Marie Gelang z Uniwersytetu Örebro w Szwecji.

(d) IV Otwarte Seminarium odbyło się 18.03.2017, dr Anna Bendrat poprowadziła spotkanie zatytułowane „Teoria w praktyce: jak analizować przemówienia polityków”.

(e) V Otwarte Seminarium odbyło się 19.05.2017. Dr hab. Paweł Gondek przygotował dyskusję na temat „Czy retoryka jest dyscypliną naukową”?

W seminariach uczestniczyli członkowie PTR oraz osoby niezwiązanych z naszym towarzystwem, lecz zainteresowane retoryką.

Działalność wydawnicza

Pod auspicjami PTR wychodzą dwa tytuły: czasopismo Res Rhetorica oraz seria wydawnicza Rhetoricum. PTR współpracuje także przy serii wydawniczej Pro Rhetorica.

W roku 2016 ukazały się cztery numery czasopisma:

No 1 (2016): Rhetoric in Spain, redaktorzy numeru: Narcis Iglesias, Maria Załęska

No 2 (2016): Retoryka kobiet, redaktor tomu: Anna Bendrat

No 3 (2016): Retoryka i instytucje, redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska

No 4 (2016): Retoryka cyfrowa, redaktorki: Agnieszka Kampka, Ewa Modrzejewska

Ukazał się już także pierwszy numer tegoroczny:

No 1 (2017): Rhetoric in Italy, redaktorzy numeru: Bruno Capaci, Maria Załęska.

W numerach tych opublikowano 26 oryginalnych, recenzowanych artykułów naukowych (nie licząc recenzji, sprawozdań i krótszych nierecenzowanych tekstów z działów: Reakcje, Transatlantica, #media), w tym 21 w języku angielskim. Wśród autorów znalazło się 19 przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych. Czasopismo figuruje w następujących bazach danych: BazHum, ICI Journal Master List, Polskiej Bibliografii Naukowej. Wielkim sukcesem Res Rhetorica jest przyjęcie do OASPA, czyli prestiżowego stowarzyszenia wydawców Open Access. Finalizowane jest przekazywanie plików do baz: CEJSH oraz EBSCO. Trwa procedura umieszczenia czasopisma w bazie CEEOL.

Obecnie finalizowany jest kolejny numer Res Rhetorica (2/2017) pod red. naukową dr Anny Bendrat, pt. „Retoryka religii”. W celu pozyskania autorów specjalizujących się w tej tematyce, dr Anna Bendrat nawiązała współpracę z Religious Communication Association. Współpracę ze strony amerykańskiej koordynuje Ronald C. Arnett.

Rhetoricum

W ramach serii, której redaktorkami naukowymi są dr hab. Maria Załęska i dr hab. Agnieszka Kampka, w roku 2016 ukazały się następujące tomy:

1. „Retoryka – wiedza – krytyka”, pod red. Marii Załęskiej. Warszawa, PTR, 2016.

2. „Retoryka wizerunku medialnego”, pod red. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Agnieszki Kampki oraz Katarzyny Molek-Kozakowskiej, Warszawa, PTR, 2016.

Pro Rhetorica

PTR kontynuuje współpracę z „Pro Rhetorica – Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej” przy Instytucie Badań Literackich PAN, założonym w 2014 r. z inicjatywy dr hab. Joanny Partyki i dr hab. Marii Załęskiej. W serii Pro Rhetorica, założonej przez dr hab. Joannę Partykę, w okresie sprawozdawczym zostały opublikowane dwa tomy:

1. Anna Bendrat, „Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka”, Seria Pro Rhetorica. IBL PAN, Warszawa 2016.

2. Joanna Partyka (red. naukowa) „Normy komunikacji. Między retoryką a językiem”, Seria Pro Rhetorica. IBL PAN, 2017.

Publikacje w innych wydawnictwach

Jako efekt międzynarodowej konferencji „Rhetoric in the Knowledge Society”, zorganizowanej w 2015 we współpracy PTR i Rhetoric Society of Europe, zostały opublikowane dwa recenzowane tomy w wydawnictwie Peter Lang:

(a) Rhetoric in the Public Sphere. Agnieszka Kampka i Katarzyna Molek-Kozakowska (red.) Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

(b) Rhetoric, Discourse and Knowledge. Maria Załęska i Urszula Okulska (red.). Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

W tomach znajdują się m.in. rozdziały autorstwa członków PTR.

W ramach działalności organizacyjnej PTR ubiegał się o uzyskanie dofinansowania na swoją działalność popularyzatorską. Dr hab. Agnieszka Kampka, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca oraz dr Ewa Modrzejewska ponownie opracowały wniosek „Retoryka po polsku”, zgłoszony na konkurs Narodowego Centrum Kultury pt. Ojczysty – dodaj do ulubionych. Ze względu na ogromną liczbę projektów nie został zakwalifikowany do finansowania.

Tworzenie zespołów badawczych - przy okazji XV konferencji PTR „Retoryka doradzania”, zostały zainicjowane przez dr hab. Marię Załęską i dr hab. Joannę Partykę działania w celu pozyskania zainteresowanych do grupy badawczej zajmującej się retoryką deliberatywną w kontekście porad i doradzania.

Działalność promująca PTR i popularyzująca retorykę

Głównym środkiem informowania zainteresowanych o działalności PTR pozostaje strona internetowa oraz newsletter. Prowadzone są także profile PTR i czasopisma Res Rhetorica na Academia.edu oraz fanpage PTR na Facebooku.

1) Dr hab. Joanna Partyka kieruje Kursem Retoryki Praktycznej w IBL PAN. Niektórzy członkowie PTR prowadzą zajęcia na Kursie Retoryki Praktycznej, organizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN. Grupa absolwentów kursu zadecydowała o wstąpieniu do PTR.

2) Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca zorganizowała warsztaty retoryczne pt. „Retoryka dla prawników” wspólnie z zarządem Okręgowej Rady Adwokackiej (20 maja 2016) oraz poprowadziła dyskusję panelową z udziałem prawników.

3) Dr hab. Maria Załęska opublikowała w czasopiśmie „Filozofuj!” (na portalu promującym wiedzę, dostępnym dla osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą filozoficzną), artykuł pt. „(Nie) kłóć się!”, pokazujący przydatność retoryki w codziennym życiu (http://filozofuj.eu/filozofuj-2016-nr-1-7/)

4) Dr hab. Joanna Partyka i dr hab. Agnieszka Kampka wzięły udział w debacie popularyzującej retorykę w Radiowej Trójce pt. „Do czego przydaje się retoryka?”

5) Polskie Towarzystwo Retoryczne objęło swoim patronatem Konkurs Debat Oksfordzkich zorganizowany przez Sekcję Retoryki i Krasomówstwa "Sapere Aude", działającej w ramach Koła Naukowego Dziennikarzy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 05.04.2017.

6) Trwają prace nad formułą zaangażowania w działalność PTR osób, które pasjonują się retoryką, a nie są związane ze środowiskiem akademickim.

Sprawy członkowskie

W okresie sprawozdawczym w szeregi członków PTR przyjętych zostało trzech nowych członków, w dniu 20 września 2016 roku na podstawie par. 4 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Retorycznego decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego z listy członków zostało skreślonych 7 osób z powodu niepłacenia składek członkowskich.

Finanse PTR 2016 rok

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za rok 2016 zakończyliśmy rok z zyskiem: 826,79 złotych. PTR z budżetu pokrywa przede wszystkim stałe wydatki, do których należą: usługi hostingowe strony, utrzymanie domeny Retoryka.edu.pl (strona towarzystwa), koszty organizacji warsztatów i otwartych seminariów PTR, koszty biurowe, opłaty bankowe zewnętrzne usługi księgowe. Ponadto PTR finansuje przedsięwzięcia naukowe: wydawanie recenzowanego czasopisma naukowego „Res Rhetorica”: utrzymanie domeny Resrhetorica.com, usługi graficzne (m.in. łamanie pisma „Res Rhetorica”), a także doroczną konferencję PTR: członkom z opłaconymi w terminie składkami przysługuje ulga; z opłat konferencyjnych pokrywa się koszty organizacyjne oraz wydawnicze publikacji.


V Otwarte Seminarium Retoryczne Czy retoryka jest dyscypliną naukową?

19 maja 2017, Warszawa

Co łączy retorykę i medycynę? Jakie miejsce w klasyfikacji nauk mogłaby zająć retoryka? Co wyróżnia retorykę jako dyscyplinę naukową? - to kwestie, które poruszone zostały w czasie V Otwartego Seminarium Retorycznego 19 maja 2017 roku. Wprowadzenie do dyskusji przedstawił dr hab. Paweł Gondek, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i kierownik Katedry Retoryki KUL.