Polish (Poland)English (United Kingdom)

Konferencje PTR - archiwum

2017

Retoryka wartości

więcej informacji

XVI konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowana we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW odbyła się w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i adresowana była do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

PROGRAM KONFERENCJI tutaj

Temat – retoryka wartości – odnosił się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcieliśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesowała nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości.

Komitet Organizacyjny

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

dr hab. Maria Załęska

dr Ewa Modrzejewska

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Dariusz Rott,Uniwersytet Śląski

Prof. Cezar M. Ornatowski, Uniwersytet San Diego

Dr hab. Joanna Partyka, IBL Polska Akademia Nauk

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski


2016

Retoryka doradzania

więcej informacji

XV jubileuszowa Konferencja PTR zorganizowana we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) odbyła się w dniach  17-18 listopada 2016 roku w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWOZDANIE W "RES RHETORICA"

Wszelkie kontakty społeczne zawsze niosły ze sobą konieczność dokonywania wyborów. Na wybory te wpływało i wpływa wiele czynników, zależnych od charakterystycznych dla danej epoki sposobów przekazywania informacji, potrzeb społecznych, poziomu wiedzy, etc. Obserwując ewolucję sposobów wywierania wpływu, dostrzegamy przejście od dominacji środków „twardych” (rozkazów, nakazów, zakazów), do preferencji środków „miękkich” (rad, porad i sugestii). Środki „miękkie”, paradoksalnie, nie są wcale słabe; czasem działają dzięki faktycznej wolności wyboru spośród wielu propozycji, czasem jednak ta wolność okazuje się iluzoryczna.

Wiele wieków refleksji retorycznej doprowadziło do wyróżnienia rozmaitych środków retorycznych (w starożytności rozważanych głównie w ramach genus deliberativum) wykorzystywanych w różnych formach rad i porad.

1. Wzorce udzielania porad w aspekcie historyczno-kulturowym i literackim (w różnych językach, w różnych okresach historycznych, w różnych kontekstach socjolingwistycznych).

2. Typologia kontekstów udzielania porad (porady w ramach instytucji; porady na forach społecznościowych; porady przyjacielskie itp.) i retoryczne przejawy tego zróżnicowania.

3. Profesjonalizacja udzielania porad (w dawnych wiekach: pisarz polityczny, renesansowy pedagog, spowiednik-kaznodzieja; obecnie: doradca, ekspert, trener, coach, specjalista, itd.) i jej retoryczne przejawy.

4. Gatunkowe wzorce wyrażania porad w ujęciu retorycznym (w dawnych wiekach: traktaty parenetyczne, „zwierciadła”, przysłowia, sentencje; obecnie: książki-poradniki, artykuły poradnikowe, schematy pytanie-odpowiedź, reklamy, strony i fora internetowe, blogi i video-blogi).

5. Specyfika środków retorycznych, używanych w poradach, rozpatrywana ze względu na wzorce interakcji (np. porady udzielane z własnej inicjatywy; porady na prośbę zainteresowanego).

6. Specyfika środków retorycznych, używanych w poradach, rozpatrywana ze względu na uczestników: nadawcę (autorytet, eksperta, specjalistę-amatora, coacha, celebrytę, „zwykłego człowieka” itd.) oraz adresata (np. w poradach kierowanych do kobiet lub mężczyzn, nowicjuszy lub ekspertów, matek, ojców, młodzieży, księży)

7. Specyfika środków retorycznych, używanych w poradach, rozpatrywana ze względu na tematykę porad (np. porady dotyczące zdrowia, wyglądu, stylu życia, podejmowania decyzji osobistych, wyboru towarów i usług; poradnictwo zawodowe).

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Dr hab. Maria Załęska

Dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN

Sekretarz Konferencji:

Dr Małgorzata Trębska


 

2015

Rhetoric in the Knowledge Society

...................................................................................................................................................................................................................

Retoryka wizerunku medialnego

więcej informacji

XIV Konferencja PTR zorganizowana wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW odbyła się w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W RES RHETORICA

Współcześnie jednym z kluczowych elementów debaty publicznej są medialne wizerunki jej uczestników. Ponieważ media masowe są dziś główną przestrzenią, w której toczy się debata, stąd cenna stała się umiejętność posługiwania się językiem mediów (w wymiarze technologicznym, werbalnym i wizualnym) oraz tworzenia przekonującego wizerunku swojej osoby, firmy, partii czy idei.

Wizerunek medialny to zespół cech i zachowań, które budują obraz danej osoby, instytucji czy sprawy w umysłach odbiorców mediów. Zagadnienie to rozpatrywane jest najczęściej przez pryzmat marketingu czy komunikowania politycznego. Perswazyjność wizerunków medialnych czyni z nich jednak także przedmiot analizy retorycznej.

Dlatego w czasie konferencji podjęte zostały następujące zagadnienia:

- retoryczne narzędzia budowania wizerunku medialnego – rozważania teoretyczne i analiza wybranych przykładów

- rola logos, ethos i pathos w wizerunku medialnym

- zróożnicowanie retoryczne wizerunków medialnych – w zależności od podmiotu (np. politycy, celebryci, naukowcy, przedsiębiorcy) i medium (telewizja, Internet)

- retoryczne strategie budowania i niszczenia wizerunku medialnego

- rola wizerunków medialnych w debacie publicznej

- zastosowanie koncepcji retorycznych w analizie wizerunków medialnych (np. podejście neoarystotelesowskie, koncepcja utożsamienia czy pentada dramaturgiczna Burke’a, narracyjność Fishera)

- wykorzystanie figur retorycznych w wizerunkach medialnych (np. metafory, porównania, ironia)


2014

Retoryka i normy komunikacji

więcej informacji

program

Na XIII konferencji Polskiego Towarzystwa Retoryczna, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 24 referaty przedstawione zostały przez badaczy z 17 ośrodków akademickich i instytucji naukowych. Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, otwierając konferencję, ogłosił powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Retoryką Stosowaną – wspólnej inicjatywy IBL PAN oraz PTR. Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania inauguracyjnego numeru czasopisma PTR – Res Rhetorica.

Gościem specjalnym konferencji była Alejandra Vitale, reprezentująca Argentyńskie Towarzystwo Retoryczne, która po krótkim wprowadzeniu na temat tradycji i stanu obecnego badań nad retoryką w Argentynie, przedstawiła wyniki swoich analiz dotyczących dokumentów wytwarzanych przez służby bezpieczeństwa w różnych ustrojach politycznych. Dowodziła, że normy gatunkowe raportów tajnych agentów są trwalsze niż jakiekolwiek zmiany ustrojowe.

Jak co roku referaty prezentowane na konferencji stworzyły niezwykle ciekawą panoramę badań i refleksji retorycznej. Przedmiotem dyskusji stały się m. in. retoryka mediów i obowiązujące w niej normy, zasady przestrzegana i łamane w komunikacji marketingowej, zmieniające się normy w zmediatyzowanym dyskursie politycznym. Wystąpienia dotyczyły materiałów źródłowych z różnych epok (od listów św. Augustyna, przez staropolskie herbarze i prasę sprzed II wojny światowej, po memy internetowe i tweety), łączyła je jednak wspólna refleksja nad sposobami rozumienia i wykorzystywania retoryki mogącej być źródłem norm służących skutecznej komunikacji.


2013

Retoryka wizualna

więcej informacji

XII Konferencja PTR (współorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych SGGW), główny organizator: dr Agnieszka Kampka

program


2012

Retoryka sporu

więcej informacji

XI Konferencja PTR (współorganizowana przez Zakład Retoryki i Mediów Instytutu Języka Polskiego UW), główny organizator: dr Agnieszka Budzyńska-Daca

program


2011

Retoryka i władza

więcej informacji

X Konferencja PTR (współorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych SGGW), główny organizator: dr Agnieszka Kampka


2010

Retoryka w komunikacji specjalistycznej

więcej informacji

Zobacz program konferencji (pdf)

IX Konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska


2009

Retoryka i polityka/ Rhetoric and Politics

więcej informacji

VIII Konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska


2009

Retoryka krytyki w dyskursie akademickim. Konflikty, polemiki, kontrowersje / La rhétorique de la critique dans le discours universitaire. Conflits, polémiques, controverses

więcej informacji

VII Konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska


2008

Retoryka i historia

więcej informacji

VI Konferencja PTR, główny organizator: dr Maria Załęska


2007

Retoryka a nauka

więcej informacji

V Konferencja PTR, główny organizator: dr Maria Załęska


2005

Retoryka i argumentacja

więcej informacji

IV Konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański


2004

Retoryka w badaniach literackich III

więcej informacji

III Konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański


2003

Retoryka w badaniach literackich II

więcej informacji

II Konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański


2002

Retoryka w badaniach literackich I

więcej informacji

I Konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański