Polish (Poland)English (United Kingdom)

Historia

PTR powstało w roku 2000 z inicjatywy grupy pracowników naukowych, doktorantów i studentów Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach  2004-2013 PTR wraz z Pracownią Badań Historii i Teorii Retoryki Instytutu Polonistyki Stosowanej UW współwydawało czasopismo naukowe „Forum Artis Rhetoricae”.

Obecnie Polskie Towarzystwo Retoryczne jest wydawcą międzynarodowego czasopisma naukowego "Res Rhetorica".

W 2015 roku zapoczątkowana została seria wydawnicza Rhetoricum.

Co roku Polskie Towarzystwo Retoryczne organizuje konferencję naukową poświęconą wybranemu aspektowi retoryki. Ważnym wydarzeniem była zorganizowana w 2015 roku międzynarodowa konferencje "Rhetoric in the Knowledge Society", piąta z cyklu spotkań Rhetoric Society of Europe "Rhetoric in Society". Więcej

Jednym z celów stawianych sobie przez Towarzystwo jest bieżąca dokumentacja polskich publikacji dotyczących retoryki. Więcej

Członkowie Towarzystwa przygotowują i prowadzą kursy akademickie (wykłady, konwersatoria i seminaria) poświęcone retoryce oraz współtworzą programy kształcenia retorycznego na różnych poziomach szkolnictwa. Uczestniczą także w procesie doskonalenia nauczycieli. Są autorami podręczników i monografii naukowych. Od kilku lat organizowane są także doroczne warsztaty retoryczne.

W ramach działań popularyzatorskich Towarzystwo współorganizowało:

  • Konkursy Debat Oksfordzkich,
  • lekcje retoryczne na Festiwalu Nauki Polskiej.

Sprawozdanie z działalności PTR w 2015 roku

najważniejsze punkty

KONFERENCJE

1) Międzynarodowa konferencja naukowa „Rhetoric in the Knowledge Society” współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Retoryczne, Katedrę Italianistyki UW oraz Rhetoric Society of Europe, odbyła się w dniach 24-26.06.2015 na Uniwersytecie Warszawskim. Obrady toczyły się głównie w języku angielskim. Została również zorganizowana sekcja włoska oraz polska. W konferencji wzięło udział 101 uczestników z blisko 30 krajów. Wykłady plenarne w kolejne dni konferencji wygłosiło troje zaproszonych wybitnych badaczy: prof. Christian Plantin (Uniwersytet w Lyonie, Francja, wykład: „Argumentation as an intellectual tool in the Knowledge Society”), prof. Maria Freddi (Uniwersytet w Pawii, Włochy, „Retoric of Science: fixed and changing modes of scientific and technical discourse”); prof. Izabela Wagner (Uniwersytet Warszawski, wykład: „Sociology of excellence in the knowledge society”). Spośród badaczy przedstawiających referaty, 76 reprezentowało zagraniczne ośrodki naukowe (61 różnych uniwersytetów lub instytucji naukowych). Stanowiło to 80% wygłoszonych referatów.

2) XIV konferencja naukowa PTR pt. „Retoryka wizerunku medialnego” współorganizowana we współpracy PTR i SGGW odbyła się w dniach 6-7 listopada 2015. Badacze z 13 polskich ośrodków akademickich przedstawili 22 referaty. Na ten rok planowana jest publikacja wybranych tekstów, które przeszły procedurę recenzencką.

PUBLIKACJE

Przygotowano następujące publikacje związane tematycznie z tematem konferencji Rhetoric in the Knowledge Society, czyli poświęcone retoryce w kontekście przekazywania wiedzy:

Monografie w jęz. polskim, inicjujące serię Rhetoricum, wydawaną pod auspicjami PTR:

• Retoryka w komunikacji specjalistycznej. Maria Załęska (red. naukowa). Seria Rhetoricum. Warszawa, PTR, 2015 (12 arkuszy). (Dostępna także w wersji online).

• Retoryka – wiedza – krytyka. Maria Załęska (red. naukowa). Seria Rhetoricum. Warszawa, PTR, 2016 (11,5 arkuszy). (Dostępna także w wersji online).

Monografie w jęz. angielskim:

• Rhetoric, Discourse and Knowledge. Maria Załęska i Urszula Okulska (red. naukowa). Frankfurt am Main etc., Peter Lang, 2016 (12,5 arkuszy).

• Rhetoric, Knowledge and Public Sphere. Agnieszka Kampka i Katarzyna Molek-Kozakowska (red. naukowa). Frankfurt am Main etc., Peter Lang, 2016 (12 arkuszy).

Przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska, została zaproszona jako redaktor gościnny (guest editor) do przygotowania numeru tematycznego, poświęconego retoryce polskiej, w argentyńskim czasopiśmie Retor. Numer ukazał się w 2015 roku, z tekstami po angielsku i hiszpańsku.

Pod auspicjami PTR wychodzą dwa tytuły: czasopismo Res Rhetorica oraz seria wydawnicza Rhetoricum.

Czasopismo PTR Res Rhetorica ukazuje się w formie elektronicznej. W roku 2015 ukazały się następujące numery:

1/2015 – „Retoryka w Argentynie” (redaktor prowadzący cyklu „Retoryka na świecie”: Maria Załęska; zaproszony redaktor: Alejandra Vitale z Universidad de Buenos Aires, przewodnicząca Argentyńskiego Towarzystwa Retorycznego)

2/2015 – „Retoryka wojny” (redaktor prowadzący: Anna Bendrat)

3/2015 - Retoryka i hybrydyczność (redaktor prowadzący: Katarzyna Molek-Kozakowska)

4/2015 – „Retoryczne aspekty wspólnot wiedzy” (red. prowadzący numeru: Agnieszka Kampka)

Oprócz tego, dr Katarzyna Molek-Kozakowska prowadzi stałą rubrykę „Reakcje”, dr Anna Bendrat prowadzi w ramach czasopisma stałą rubrykę „Transatlantica”, której celem jest informowanie o badaniach nad retoryką prowadzonych w USA, dr Ewa Modrzejewska natomiast rubrykę „#media”, dotyczącą nowych zjawisk w retoryce medialnej.

W czasopiśmie zamieszczane są także sprawozdania z konferencji oraz recenzje książek dotyczących retoryki. W czasopiśmie publikują badacze z różnych ośrodków polskich i zagranicznych, w tym członkowie PTR. W 2015 roku ukazało się 16 artykułów naukowych, w tym 13 po angielsku (a także recenzji, sprawozdań i krótkich artykułów). Wśród autorów było 10 obcokrajowców.

Redakcja „Res Rhetorica” dąży do osiągnięcia następujących celów:

a) Rozpowszechniania znajomości retoryki w Polsce i rozwijania polskiej terminologii retorycznej

b) Umiędzynarodowienia czasopisma: publikowania tekstów autorów z innych krajów oraz tekstów autorów polskich w języku angielskim. Dr hab. Maria Załęska pozyskała dwóch kolejnych zagranicznych redaktorów numerów tematycznych w cyklu „Retoryka na świecie” (numery o retoryce włoskiej i retoryce chińskiej, w całości opracowywane przez badaczy z Włoch i Chin).

c) Wpisanie czasopisma na listę czasopism punktowanych.

d) Umieszczenie czasopisma w bazach danych. Finalizowane są umowy i sprawy techniczne związane z umieszczeniem RR w następujących bazach: BazHum; CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), EBSCO. Na razie pismo jest indeksowane w Google Scholar. Wszystkie te działania służą zwiększeniu rozpoznawalności czasopisma i pomagają w dotarciu do artykułów poprzez bazy danych

WSPÓŁPRACA

PTR rozwijało współpracę z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi:

- Rhetoric Society of Europe (organizacja konferencji „Rhetoric in Society”, przewodnicząca PTR jest członkiem Zarządu RSE)

- Argentyńskim Towarzystwem Retorycznym (numery tematyczne czasopism „Res Rhetorica” i „Retor”)

- „Pro Rhetorica – Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej” przy Instytucie Badań Literackich PAN, założonym w 2014 r. z inicjatywy dr hab. Joanny Partyki, we współpracy z dr hab. Marią Załęską. Powstała już strona internetowa Centrum i odbyły się pierwsze spotkania seminaryjne. Najbliższa konferencja PTR odbędzie się we współpracy organizacyjnej z „Pro Rhetorica”.

- Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecznej – przygotowanie sesji retorycznej na Kongres PTKS

DZIAŁALNOŚĆ PROMUJĄCA PTR

1) W związku z organizacją piątej konferencji z cyklu Rhetoric in Society, pt. „Rhetoric in the Knowledge Society”, wielu chętnych, szukając informacji o konferencji, miało okazję zapoznać się z także z działalnością PTR. Oprócz tradycyjnych środków przekazu (strona PTR oraz newsletter), informacje o konferencji i o PTR rozpowszechniano poprzez ogłoszenia na stronach specjalistycznych towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych w dziedzinie retoryki, komunikacji, socjologii i mediów oraz na stronach internetowych prestiżowych organizacji retorycznych, takich jak International Society for the History of Rhetoric lub Seminar für Allgemeine Rhetorik Uniwersytetu w Tybindze oraz poprzez bezpośrednie e-maile skierowane do badaczy zainteresowanych retoryką oraz poprzez media społeczne dedykowane uczonym: ResearchGate, Academia (ok. 600 adresatów).

2) W trakcie konferencji uczestnikom rozdawano materiały promocyjne dotyczące PTR, jego działalności naukowej i wydawniczej. Uczestnicy wyrażali się z wielkim uznaniem o poziomie naukowym i organizacyjnym konferencji, przesyłając listy gratulacyjne (m.in. od przewodniczącego Rhetoric Society of America). Bardzo pozytywny oddźwięk tej konferencji wśród uczestników i słuchaczy stanowił jeden z powodów przyznania dr hab. Marii Załęskiej przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2015 r. nagrody indywidualnej za działalność naukowo-badawczą w postaci „Wyróżnienia w uznaniu zasług dla prestiżu i rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”.

3) Sprawozdania z konferencji pojawiły się w różnych periodykach:

(a) Ewa Modrzejewska „Sprawozdanie z konferencji „Rhetoric in the Knowledge Society”, Warszawa, 24–26 czerwca 2015”, Studia Medioznawcze 201, nr 53 (62)/2015,

(b) Amelia Cabaj „La retorica incontra l’italianistica / Spotkanie retoryki z italianistyką”. Gazzetta Italia (8/2015, str. 52-53).

(c) Agnieszka Kampka „Rhetoric in the Knowledge Society - sprawozdanie z konferencji”. Res Rhetorica 4/2015, str. 61-71.

4)Głównym środkiem informowania zainteresowanych o działalności PTR pozostaje strona internetowa oraz newsletter. Założone zostały także profile PTR i czasopisma Res Rhetorica na Academia.edu oraz fanpage PTR na Facebooku.

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZUJĄCA RETORYKĘ

Członkowie PTR podejmują wiele działań promujących retorykę. Należy tu wymienić publikacje w ogólnodostępnej prasie w czasie konferencji „Rhetoric in the Knowledge Society” Agnieszka Kampka „Przekonywanie przez oglądanie” Polska The Times, 19-21 czerwca 2015, numer 49 (1411), s. 38, Wywiad Michała Szczygielskiego z Marią Załęską „Dlaczego obrazy miałyby nam zastąpić słowa?”, Polska The Times, 26-28 czerwca 2015, numer 51 (1413), s. 28.) Udział dr hab. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Urszuli Kulety i dr Magdaleny Majdak w XIX Festiwalu Nauki (19-28 września 2015); organizację i udział w konferencji „Zastosowanie retoryki we współczesnych formach dyskursu", w ramach Tygodnia Retorycznego na KUL (14-15.04.2016). Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca podjęła się organizacji warsztatów retorycznych pt. „Retoryka dla prawników” i panelu z udziałem zaproszonych przedstawicieli środowiska prawniczego, którzy opowiedzieli o swojej profesji z punktu widzenia zastosowań retoryki (20 maja 2016). Niektórzy członkowie PTR prowadzą zajęcia na Kursie Retoryki Praktycznej, organizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN. W tegorocznej edycji zajęcia cieszyły się takim powodzeniem, że z inicjatywy słuchaczy zorganizowano kurs dla średniozaawansowanych.

FINANSE PTR

Jedynym stałym źródłem finansowania PTR są składki członkowskie, dlatego tak ważne jest ich terminowe wnoszenie. PTR z budżetu pokrywa przede wszystkim stałe wydatki, do których należą: usługi hostingowe strony, utrzymanie domeny Retoryka.edu.pl (oficjalna strona PTR), koszty organizacji warsztatów, koszty biurowe, opłaty bankowe, zewnętrzne usługi księgowe. Ponadto PTR finansuje działalność wydawniczą: wydawanie recenzowanego czasopisma naukowego „Res Rhetorica” oraz serii wydawniczej „Rhetoricum” (utrzymanie domeny Resrhetorica.com, zakup pakietu DOI, usługi graficzne).

Zorganizowana w czerwcu 2015 r. międzynarodowa konferencja, była największym tego typu przedsięwzięciem organizacyjnym PTR. Jej koszty zostały pokryte z opłat konferencyjnych oraz uzyskanej z Ministerstwa Nauki dotacji na ten cel.

ZARZĄD PTR

W związku z rezygnacją mgr Doroty Oleszczuk z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie wybrało dr. hab. Pawła Gondka z KUL na sekretarza Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy Obojgu za zaangażowanie, szczególnie że praca w zarządu i komisji rewizyjnej PTR wykonywana jest pro publico bono i z tego tytułu nie są pobierane żadne wynagrodzenia.

Sprawozdanie z działalności PTR w roku 2016

najważniejsze punkty

Na Walnym Zebraniu PTR w dniu 19 maja 2017 roku dr hab. Maria Załęska, przewodnicząca PTR przedstawiła sprawozdanie z działalności towarzystwa.

Konferencje

a) W dniach 17-18 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się doroczna konferencja PTR pt. „Retoryka doradzania” (organizacja: dr hab. Maria Załęska, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica prz IBL PAN, pod kierownictwem dr. hab. Joanny Partyki). Obok trojga zagranicznych gości (Prof. Bruno Capaci, prof. Ana Horta, prof. Hanna Batoreo) uczestniczyło w niej dziewiętnastu badaczy z dziewięciu ośrodków akademickich w Polsce.

b) Polskie Towarzystwo Retoryczne współorganizowało także z Zakładem Komunikacji Społecznej UMCS, Katedrą Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL konferencji pt. „Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)”, która odbyła się w Zamościu w dniach 23-24.03.2017. PTR reprezentowała dr Elżbieta Pawlak-Hejno.

c) W czasie Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, który odbył się w dniach 15-17.09.2017 roku w Poznaniu członkinie PTR przygotowały sesję tematyczną pt. „Perswazja jest kobietą”. Referaty przedstawiły: dr hab. Agnieszka Kampka (która przewodniczyła sesji), dr Anna Bendrat, dr Elżbieta Pawlak-Hejno, dr Ewa Modrzejewska oraz sympatyzująca z PTR dr Katarzyna Molek-Kozakowska. W czasie sesji zaprezentowano także działalność PTR.

d) W czasie Jubileuszowej Konferencji PTKS, która odbyła się w dniach 25-26.04.2017 we Wrocławiu dr hab. Agnieszka Kampka reprezentowała PTR i przedstawiła referat pt. „Perspektywa retoryczna w badaniach nad mediami i komunikowaniem”.

e) W czasie międzynarodowej konferencji pt. „Aesthetic performance – actio and voice” (9-11.11.2016, Örebro University, Sweden) dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR została zaproszona do przedstawienia zgromadzonym prezentacji na temat PTR oraz jego czasopisma – Res Rhetorica

f) W czasie międzynarodowej konferencji “Quello che il medico dice e non dice. Eufemismi, bugie pietose, silenzi e parole nella cura” (Uniwersytet w Bolonii, 4-5.05.2017), dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR prezentowała działalność PTR, w tym promowała publikowanie w Res Rhetorica.

g) W czasie międzynarodowej konferencji “Rhetoric of Prejudice” (Uniwersytet w Genui, 9-10.05.2017), dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR przedstawiła zebranym działalność towarzystwa oraz profil i dotychczasowe numery Res Rhetorica.

Seminaria retoryczne

W ramach nowego cyklu Otwartych Seminariów PTR, przeznaczonego dla wszystkich zainteresowanych retoryką, w okresie sprawozdawczym odbyło się pięć spotkań.

(a) Cykl został zainicjowany 15.10.2016 spotkaniem przygotowanym przez dr hab. A. Kampkę oraz dr Ewę Modrzejewską, pod tytułem „Retoryka cyfrowa”.

(b) 03.12.2016 odbyło się II Otwarte Seminarium PTR, pt. „Retoryka i actio”, z udziałem ekspertki dr Jagody Bloch z UW.

(c) W czasie III Otwartego Seminarium PTR pt. „Actio in theory and practice”, które odbyło się 27.01.2017 roku gościliśmy dr Marie Gelang z Uniwersytetu Örebro w Szwecji.

(d) IV Otwarte Seminarium odbyło się 18.03.2017, dr Anna Bendrat poprowadziła spotkanie zatytułowane „Teoria w praktyce: jak analizować przemówienia polityków”.

(e) V Otwarte Seminarium odbyło się 19.05.2017. Dr hab. Paweł Gondek przygotował dyskusję na temat „Czy retoryka jest dyscypliną naukową”?

W seminariach uczestniczyli członkowie PTR oraz osoby niezwiązanych z naszym towarzystwem, lecz zainteresowane retoryką.

Działalność wydawnicza

Pod auspicjami PTR wychodzą dwa tytuły: czasopismo Res Rhetorica oraz seria wydawnicza Rhetoricum. PTR współpracuje także przy serii wydawniczej Pro Rhetorica.

W roku 2016 ukazały się cztery numery czasopisma:

No 1 (2016): Rhetoric in Spain, redaktorzy numeru: Narcis Iglesias, Maria Załęska

No 2 (2016): Retoryka kobiet, redaktor tomu: Anna Bendrat

No 3 (2016): Retoryka i instytucje, redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska

No 4 (2016): Retoryka cyfrowa, redaktorki: Agnieszka Kampka, Ewa Modrzejewska

Ukazał się już także pierwszy numer tegoroczny:

No 1 (2017): Rhetoric in Italy, redaktorzy numeru: Bruno Capaci, Maria Załęska.

W numerach tych opublikowano 26 oryginalnych, recenzowanych artykułów naukowych (nie licząc recenzji, sprawozdań i krótszych nierecenzowanych tekstów z działów: Reakcje, Transatlantica, #media), w tym 21 w języku angielskim. Wśród autorów znalazło się 19 przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych. Czasopismo figuruje w następujących bazach danych: BazHum, ICI Journal Master List, Polskiej Bibliografii Naukowej. Wielkim sukcesem Res Rhetorica jest przyjęcie do OASPA, czyli prestiżowego stowarzyszenia wydawców Open Access. Finalizowane jest przekazywanie plików do baz: CEJSH oraz EBSCO. Trwa procedura umieszczenia czasopisma w bazie CEEOL.

Obecnie finalizowany jest kolejny numer Res Rhetorica (2/2017) pod red. naukową dr Anny Bendrat, pt. „Retoryka religii”. W celu pozyskania autorów specjalizujących się w tej tematyce, dr Anna Bendrat nawiązała współpracę z Religious Communication Association. Współpracę ze strony amerykańskiej koordynuje Ronald C. Arnett.

Rhetoricum

W ramach serii, której redaktorkami naukowymi są dr hab. Maria Załęska i dr hab. Agnieszka Kampka, w roku 2016 ukazały się następujące tomy:

1. „Retoryka – wiedza – krytyka”, pod red. Marii Załęskiej. Warszawa, PTR, 2016.

2. „Retoryka wizerunku medialnego”, pod red. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Agnieszki Kampki oraz Katarzyny Molek-Kozakowskiej, Warszawa, PTR, 2016.

Pro Rhetorica

PTR kontynuuje współpracę z „Pro Rhetorica – Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej” przy Instytucie Badań Literackich PAN, założonym w 2014 r. z inicjatywy dr hab. Joanny Partyki i dr hab. Marii Załęskiej. W serii Pro Rhetorica, założonej przez dr hab. Joannę Partykę, w okresie sprawozdawczym zostały opublikowane dwa tomy:

1. Anna Bendrat, „Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka”, Seria Pro Rhetorica. IBL PAN, Warszawa 2016.

2. Joanna Partyka (red. naukowa) „Normy komunikacji. Między retoryką a językiem”, Seria Pro Rhetorica. IBL PAN, 2017.

Publikacje w innych wydawnictwach

Jako efekt międzynarodowej konferencji „Rhetoric in the Knowledge Society”, zorganizowanej w 2015 we współpracy PTR i Rhetoric Society of Europe, zostały opublikowane dwa recenzowane tomy w wydawnictwie Peter Lang:

(a) Rhetoric in the Public Sphere. Agnieszka Kampka i Katarzyna Molek-Kozakowska (red.) Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

(b) Rhetoric, Discourse and Knowledge. Maria Załęska i Urszula Okulska (red.). Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

W tomach znajdują się m.in. rozdziały autorstwa członków PTR.

W ramach działalności organizacyjnej PTR ubiegał się o uzyskanie dofinansowania na swoją działalność popularyzatorską. Dr hab. Agnieszka Kampka, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca oraz dr Ewa Modrzejewska ponownie opracowały wniosek „Retoryka po polsku”, zgłoszony na konkurs Narodowego Centrum Kultury pt. Ojczysty – dodaj do ulubionych. Ze względu na ogromną liczbę projektów nie został zakwalifikowany do finansowania.

Tworzenie zespołów badawczych - przy okazji XV konferencji PTR „Retoryka doradzania”, zostały zainicjowane przez dr hab. Marię Załęską i dr hab. Joannę Partykę działania w celu pozyskania zainteresowanych do grupy badawczej zajmującej się retoryką deliberatywną w kontekście porad i doradzania.

Działalność promująca PTR i popularyzująca retorykę

Głównym środkiem informowania zainteresowanych o działalności PTR pozostaje strona internetowa oraz newsletter. Prowadzone są także profile PTR i czasopisma Res Rhetorica na Academia.edu oraz fanpage PTR na Facebooku.

1) Dr hab. Joanna Partyka kieruje Kursem Retoryki Praktycznej w IBL PAN. Niektórzy członkowie PTR prowadzą zajęcia na Kursie Retoryki Praktycznej, organizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN. Grupa absolwentów kursu zadecydowała o wstąpieniu do PTR.

2) Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca zorganizowała warsztaty retoryczne pt. „Retoryka dla prawników” wspólnie z zarządem Okręgowej Rady Adwokackiej (20 maja 2016) oraz poprowadziła dyskusję panelową z udziałem prawników.

3) Dr hab. Maria Załęska opublikowała w czasopiśmie „Filozofuj!” (na portalu promującym wiedzę, dostępnym dla osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą filozoficzną), artykuł pt. „(Nie) kłóć się!”, pokazujący przydatność retoryki w codziennym życiu.

4) Dr hab. Joanna Partyka i dr hab. Agnieszka Kampka wzięły udział w debacie popularyzującej retorykę w Radiowej Trójce pt. „Do czego przydaje się retoryka?”

5) Polskie Towarzystwo Retoryczne objęło swoim patronatem Konkurs Debat Oksfordzkich zorganizowany przez Sekcję Retoryki i Krasomówstwa "Sapere Aude", działającej w ramach Koła Naukowego Dziennikarzy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 05.04.2017.

6) Trwają prace nad formułą zaangażowania w działalność PTR osób, które pasjonują się retoryką, a nie są związane ze środowiskiem akademickim.

Sprawy członkowskie

W okresie sprawozdawczym w szeregi członków PTR przyjętych zostało trzech nowych członków, w dniu 20 września 2016 roku na podstawie par. 4 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Retorycznego decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego z listy członków zostało skreślonych 7 osób z powodu niepłacenia składek członkowskich.

Finanse PTR 2016 rok

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za rok 2016 zakończyliśmy rok z zyskiem: 826,79 złotych. PTR z budżetu pokrywa przede wszystkim stałe wydatki, do których należą: usługi hostingowe strony, utrzymanie domeny Retoryka.edu.pl (strona towarzystwa), koszty organizacji warsztatów i otwartych seminariów PTR, koszty biurowe, opłaty bankowe zewnętrzne usługi księgowe. Ponadto PTR finansuje przedsięwzięcia naukowe: wydawanie recenzowanego czasopisma naukowego „Res Rhetorica”: utrzymanie domeny Resrhetorica.com, usługi graficzne (m.in. łamanie pisma „Res Rhetorica”), a także doroczną konferencję PTR: członkom z opłaconymi w terminie składkami przysługuje ulga; z opłat konferencyjnych pokrywa się koszty organizacyjne oraz wydawnicze publikacji.