statut
 /  statut

STATUT
Polskiego Towarzystwa Retorycznego

ze zmianami z dnia 31.03.2023

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 Niniejszy Statut określa zakres działania i organizację pracy Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

Towarzystwie – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Retoryczne;

Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Towarzystwa;

Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Towarzystwa;

Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Towarzystwa;

Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Towarzystwa;

Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Towarzystwa;

Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Towarzystwa;

Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu Towarzystwa, niezależnie od piastowanej funkcji w Zarządzie;

Członku Towarzystwa – należy przez to rozumieć osobę należącą do Towarzystwa na podstawie pozytywnie rozpatrzonej deklaracji chęci przystąpienia do Towarzystwa, przestrzegającą praw i postanowień Statutu;

Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa.

Rozdział II

Nazwa, siedziba i teren działania

§ 3

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Retoryczne. Angielska wersja nazwy to: Polish Rhetoric Society.

§ 4

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

§ 5

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może podejmować działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń itp. o podobnych celach działania.

§ 7     

Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.  

Rozdział III

Cele i formy działania

§ 8

Celem działania Towarzystwa jest prowadzenie, propagowanie i wspieranie badań naukowych, a także działalności edukacyjno-popularyzatorskiej w obszarach związanych z retoryką w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a w szczególności:

    1. pogłębianie wiedzy na temat retoryki oraz praktyki retorycznej,

    2. prowadzenie badań naukowych w obszarach związanych z retoryką, w tym dydaktyką,

    3. propagowanie dydaktyki oraz badań związanych z retoryką w kraju i na arenie międzynarodowej,

    4. integrowanie osób i instytucji zajmujących się retoryką.

  

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie badań oraz upowszechnianie w Polsce i za granicą wiedzy o retoryce i jej osiągnięciach;

2. opracowywanie raportów, ekspertyz, opinii, ocen i wniosków w zakresie praktyki retorycznej oraz konsekwencji jej stosowania bądź braku w życiu publicznym;

3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń krajowych i międzynarodowych o tematyce zgodnej z celami Towarzystwa, z udziałem krajowych i zagranicznych wykładowców oraz popieranie tego typu spotkań zwoływanych przez inne osoby lub organizacje;

4. współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, społecznymi, kulturalnymi, wyższymi uczelniami oraz szkołami aktywnymi w dziedzinie retoryki, a także z polskimi władzami państwowymi i samorządowymi;

5. ułatwianie kontaktów między osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi kwestiami zgodnymi z celami Towarzystwa;

6. doradztwo i działania w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej dotyczącej tematyki zgodnej z celami Towarzystwa;

7. działalność wydawniczą w zakresie zgodnym z celami Towarzystwa;

8. działalność promocyjną i informacyjną,  w tym propagowanie dorobku polskich badań i badaczy w zakresie zgodnym z celami Towarzystwa;

9. organizowanie wydarzeń jednorazowych i cyklicznych, w tym konkursów, integrujących osoby zajmujące się działaniami związanymi z celami Towarzystwa. 

     

Rozdział IV

Członkowie Towarzystwa

§ 10

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Przyjmowanie do grona członków zwyczajnych i wspierających lub skreślanie ich, a także nadawanie lub odbieranie godności członka honorowego należy do kompetencji Zarządu Towarzystwa.

3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, akceptująca cele, działania i statut Towarzystwa, zainteresowana problematyką retoryki oraz/lub posiadająca wiedzę zawodową i doświadczenie w tej dziedzinie, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna działająca w kraju lub za granicą, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub inną formę poparcia, przyjętą przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.      

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna z Polski lub zagranicy, która charakteryzuje się m.in. wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie retoryki, wyróżniającą się działalnością naukową i/lub społeczną, w tym na rzecz Towarzystwa, oraz która w sposób jednoznaczny wspiera cele i wartości Towarzystwa.

6. Członkowie Towarzystwa nie są związani stanowiskiem Towarzystwa w prezentowaniu własnych opinii naukowych i zawodowych oraz mają prawo do wygłaszania i przedstawiania na piśmie własnych opinii, które mogą się różnić od opinii Towarzystwa. 

7. Członkowie mają prawo reprezentować Towarzystwo, w tym prowadzić działalność naukową lub popularyzatorską pod egidą Towarzystwa, jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji  Zarządu zgodnie z reprezentacją (§ 18 pkt. 3). Akceptacja ta może być w każdym momencie odwołana przez Zarząd ze skutkiem natychmiastowym, szczególnie w przypadku naruszenia Statutu, prawa lub zasad współżycia społecznego.     

§ 11

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani:

1. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa;

2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

3. dbać o dobre imię Towarzystwa,

4. regularnie opłacać składki członkowskie, w wysokości i terminach uchwalonych przez Walne Zebranie.

     

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. udziału w Walnych Zebraniach z prawem głosu,

2. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Towarzystwa,

3. współdecydowania o programie działania Towarzystwa oraz składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących jego celów i funkcjonowania,

4. uczestnictwa we wszystkich konferencjach, debatach i innych wydarzeniach oraz pracach programowych Towarzystwa na zasadach określonych dla każdego z nich,

5. informacji o działalności Towarzystwa.

§ 13

1. Członek wspierający i honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający, będący osobą prawną, uczestniczy w Walnych Zebraniach Towarzystwa przez swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 14

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, w tym wysłanego na oficjalny adres e-mail Towarzystwa,

b) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność godzącą w dobre imię Towarzystwa,

c) skreślenia członka uchwałą Zarządu w razie zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż jeden rok, a w przypadku członków wspierających – przedstawionego Zarządowi pisemnego wycofania swojej deklaracji wspierania Towarzystwa,

d) śmierci (w przypadku osoby prawnej – likwidacji).

2. Członek zwyczajny może wystąpić do Zarządu o zmniejszenie kwoty składek, rozłożenie jej na raty lub o prolongatę terminu spłaty.

3. Członek zwyczajny, zalegający z wpłatą składek, może w drodze wyjątku nie zostać skreślony z listy członków decyzją Zarządu, o ile jego udział w pracy na rzecz Towarzystwa w poprzedzającym roku zostanie oceniony przez Zarząd jako znaczący. Nie zwalnia to osoby zalegającej z obowiązku wpłaty składki lub skorzystania z procedury opisanej w §14 pkt. 2.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania PTR w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 15

Członek zwyczajny może wykonywać prace zlecone przez Zarząd wymagające nakładów finansowych. Może on wtedy być zwolniony z płacenia części lub całości kwoty składek. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

Rozdział V

Władze Towarzystwa

§ 16

1. Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Posiedzenia Władz mogą odbywać się w formie stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. O formie spotkania każdorazowo decyduje odpowiednio Przewodniczący Towarzystwa lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamiając o tym pozostałych członków danego organu. W przypadku Walnego Zebrania decyzję podejmuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.

4. Zawiadomienie o formie musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.

5. Posiedzenia w formie hybrydowej lub zdalnej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

c) wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

6. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub w inny sposób zapewniający dowód oddanych głosów.

§ 17

Walne Zebranie

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, do końca czerwca każdego roku. Jest ono prawomocne pod warunkiem powiadomienia o jego terminie i proponowanym porządku obrad/tematyce zebrania członków zwyczajnych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Porządek Zebrania ustala Zarząd. Członkowie zwyczajni mogą w terminie tygodniowym zaproponować Zarządowi na piśmie propozycje zmian w porządku spotkania. Nie uszczupla to ich prawa zgłoszenia takich propozycji podczas Zebrania.  

4. Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Towarzystwa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem § 17 pkt. 8 i § 21 pkt. 1. Głosowanie jest jawne, chyba że w określonej sprawie zostanie zgłoszony i uchwalony wniosek o głosowanie tajne. 

5. W razie braku powyższego kworum Zarząd wyznacza drugi termin, najpóźniej w ciągu 15 dni. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem § 21 pkt. 1.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych. Obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane i jest prawomocne pod warunkiem powiadomienia o jego terminie wszystkich członków zwyczajnych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa przy zachowaniu wymogów § 17 pkt. 8

b) wybór Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na trzyletnią kadencję,

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Towarzystwa oraz udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,

d) uchwalanie planu działania Towarzystwa,

e) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub likwidacji działalności gospodarczej,

f) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do związku stowarzyszeń lub wystąpieniu z niego,

g) uchwalanie zaproponowanej przez Zarząd wysokości składki członkowskiej i terminów jej wpłaty,

h) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu oraz rozpatrywanie ich skarg na działalność Zarządu,

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa z zachowaniem wymogów § 21.

8. Uchwała o zmianie statutu może być głosowana pod warunkiem przesłania jej projektu (lub po przedstawieniu projektu zmian przed podjęciem uchwały) wraz z zawiadomieniem o terminie i porządku dziennym zebrania. Uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów członków Towarzystwa uczestniczących na danym Walnym Zebraniu.

§ 18

1. Przewodniczący Towarzystwa jest członkiem Zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom i koordynuje jego prace, kieruje pracami Towarzystwa między Walnymi Zebraniami oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

2. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu do siedmiu członków, którzy wybierają spomiędzy siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd konstytuuje się w ciągu 7 dni od Walnego Zebrania, na którym został wybrany. Zarząd określa zakres czynności swoich członków zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Pracy Zarządu, który nie może być sprzeczny ze Statutem.

3. Prawo do składania w imieniu Towarzystwa wiążących oświadczeń ma łącznie dwóch członków Zarządu, w tym zawsze: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w sprawach finansowych zaś obowiązkowo Skarbnik.

4. Tryb wyboru Przewodniczącego: 

a) w czasie Walnego Zebrania wyborczego każdy z członków Towarzystwa ma prawo zgłosić kandydaturę członka zwyczajnego na funkcję Przewodniczącego. 

b) Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów w głosowaniu tajnym oddanych przez obecnych członków Walnego Zebrania.

5. Ustępujący Przewodniczący może być kandydatem na tę funkcję w kolejnej kadencji.

6. Tryb wyboru członków Zarządu jest analogiczny do trybu wyboru Przewodniczącego (§ 18 pkt. 4). Liczba członków Zarządu w kolejnej kadencji powinna być ustalona przed rozpoczęciem głosowania.

7. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być kandydatami do Zarządu kolejnej kadencji.

8. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu trwa trzy lata.

9. Zarząd:

a) kieruje działalnością Towarzystwa,

b) przedstawia sprawozdanie z prac Zarządu na Walnym Zebraniu,

c) realizuje uchwały Walnych Zgromadzeń,

d) uchwala oświadczenia wyrażające oficjalne stanowisko Towarzystwa,

e) ustala zasady gospodarki finansowej Towarzystwa,

f) proponuje Walnemu Zebraniu wysokość składki członkowskiej,

g) uchwala roczny budżet,

h) ustala szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych swych członków,

i) przyjmuje nowych członków Towarzystwa oraz podejmuje decyzje w pozostałych sprawach członkowskich wskazanych w Statucie jako kompetencja Zarządu,

j) powołuje komisje, komitety i zespoły robocze Towarzystwa, określa cele i zasady ich działania,

k) decyduje o zawarciu umów o świadczenie usług na rzecz Towarzystwa, jeśli jest to konieczne dla realizacji celów statutowych Towarzystwa,

l) może upoważniać członków Towarzystwa do reprezentowania Towarzystwa w kraju i za granicą w określonych sprawach lub podczas określonych wydarzeń,

m) decyduje o zwrocie członkom Towarzystwa udokumentowanych kosztów, związanych z realizacją celów i zadań Towarzystwa,

n) decyduje, na pisemny wniosek zainteresowanego członka, o czasowej prolongacie składek członkowskich lub okresowym z nich zwolnieniu.

10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, z tym, że uchwały w sprawach finansowych nie mogą być głosowane pod nieobecność Skarbnika. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Jednakże uchwały o wykluczeniu z Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.

11.  W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu w trakcie trwania kadencji lub w przypadku innej sytuacji losowej, która uniemożliwia mu pełnienie dalej swojej funkcji, Zarząd Towarzystwa przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu kandydaturę członka lub członków, którzy wyrazili zgodę na pełnienie danej funkcji.  Członkiem Zarządu zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów w głosowaniu tajnym wszystkich członków obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.

12. W przypadku niewypełniania przez członka Zarządu obowiązków przez 30 dni roboczych, Przewodniczący PTR ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym wnioskuje o odwołanie danego członka z funkcji. Tryb wyboru nowego członka Zarządu odbywa się analogicznie jak w sytuacji z pkt. 11.

13. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch lub trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Sekretarza. Komisja konstytuuje się w ciągu 7 dni od Walnego Zebrania, na którym została wybrana.

2. Tryb wyboru członków Komisji Rewizyjnej jest analogiczny do trybu wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu (por. § 18 pkt. 4 i 6). Członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej mogą być kandydatami do Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

4. Komisja Rewizyjna kontroluje bieżącą działalność Towarzystwa, w szczególności stan finansów, oraz składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu, zawierające wniosek w przedmiocie absolutorium dla Przewodniczącego i Zarządu. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch (gdy Komisja liczy trzy osoby) lub trzech (gdy Komisja liczy cztery osoby) członków Komisji, przy czym w przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji lub w przypadku innej sytuacji losowej, która uniemożliwia mu pełnienie dalej swojej funkcji, Komisja Rewizyjna Towarzystwa przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu kandydaturę członka lub członków, którzy wyrazili zgodę na pełnienie danej funkcji.  Członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów w głosowaniu tajnym wszystkich członków obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§ 20

1. Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, dotacji, dochodów z odpłatnej działalności statutowej, zbiórek publicznych, darowizn, grantów, spadków, zapisów, subwencji, oraz odsetek z instrumentów finansowych dopuszczonych przepisami prawa, w tym lokat bankowych.

3. Inwestycje w instrumenty finansowe nie mogą przekraczać 70% posiadanego kapitału.

4. Do zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Skarbnika.

Rozdział VII

Rozwiązanie Towarzystwa

§ 21

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa może podjąć Walne Zebranie, pod warunkiem, że wniosek w tej sprawie zawarto w zawiadomieniu o Zebraniu. Uchwała taka wymaga większości 2/3 głosów w obecności 2/3 członków zwyczajnych, a w drugim terminie – w obecności połowy członków zwyczajnych. Głosowanie ma charakter jawny i odbywa się przez podniesienie ręki oraz złożenie do protokołu podpisanej kartki z imieniem, nazwiskiem i zaznaczeniem pozycji: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Wniosek o głosowanie tajne jest niedopuszczalny.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje komisję likwidacyjną. 

Statut uchwalony 31.03.2023

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content