Konkurs PTR
 /  Konkurs PTR

KONKURS PTR

W wielu ośrodkach naukowych w Polsce powstają prace licencjackie i magisterskie, w których studenci analizują retorykę poszczególnych autorów lub aktorów społecznych oraz wykorzystują narzędzia retoryczne, by badać rozmaite typy dyskursów. Prace te powstają na różnych kierunkach studiów: polonistyce, filologiach obcych, dziennikarstwie, historii, socjologii.

Jednym z celów działalności Polskiego Towarzystwa Retorycznego jest integrowanie środowiska uczonych zajmujących się retoryką. Jednocześnie pragniemy wspierać młodych badaczy i upowszechniać wiedzę na temat retoryki. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki służy tym właśnie celom.

Co roku zapraszamy do zgłaszania obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat prac licencjackich i magisterskich, w których wykorzystano narzędzia retoryczne.

 


Zachęcamy Dyplomantów i Promotorów do poszukiwania retorycznych inspiracji w zgromadzonej bibliografii (kliknij) oraz na stronie www.ResRhetorica.com.

 

 R E G U L A M I N

V Konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego

na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

Edycja 2023

 

§ 1. Cele konkursu

Polskie Towarzystwo Retoryczne (dalej PTR) ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, zwany dalej konkursem. Celami konkursu są:

  • promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne,
  • popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych,
  • popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej,
  • wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu retoryki,
  • poszerzanie wiedzy studentów na temat retoryki,
  • integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką.

§ 2. Czas trwania konkursu

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 31 grudnia 2023 roku. Termin ogłoszenia wyników planowany jest w dniach 17-19 kwietnia 2024 r. w czasie Kongresu Retoryki w Warszawie. Autorzy zgłoszonych prac zostaną z wyprzedzeniem poinformowani drogą mailową.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. Do konkursu przyjmowane są prace, których tematem jest zagadnienie naukowe związane z retoryką lub/i w których w istotnym stopniu wykorzystane są pojęcia i metody retoryki do opisu oraz analizy omawianego zagadnienia.
 2. Do konkursu mogą przystąpić zarówno  absolwenci studiów licencjackich, jak i magisterskich, którzy w okresie dwóch lat przed jego ogłoszeniem obronili pracę dyplomową, mogącą stanowić przedmiot Konkursu.
 3. Praca może być zgłoszona do konkursu tylko raz.
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe przygotowane i obronione na polskich wyższych uczelniach oraz ocenione na ocenę bardzo dobrą, przy czym dopuszcza się, że średnia z ocen cząstkowych (promotora lub recenzenta)  jest nie niższa niż 4,75.
 5. Prace mogą być napisane w języku polskim lub w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim.
 6. Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują autorzy tych prac lub ich promotorzy.
 7. Zgłoszenie pracy dyplomowej do udziału w Konkursie należy przesłać do 31 grudnia 2023 r. poprzez niniejszy formularz zgłoszeniowy oraz na adres e-mailowy Sekretarz konkursu, dr hab. Anny Trykszy: anna.tryksza@mail.umcs.pl
 8. Zgłoszenie powinno zawierać: 
  • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF; pozbawiony imienia i nazwiska autora oraz innych elementów pozwalających na jego identyfikację, w tym: nazwy wydziału i uczelni, imienia i nazwiska promotora;
  • streszczenie w języku polskim (do 1 strony), a w przypadku prac w językach obcych należy przedstawić rozbudowane streszczenie w języku polskim odnoszące się przede wszystkim do poruszanych w pracy zagadnień retorycznych (4-5 stron);
  • potwierdzony przez promotora wyciąg z systemu monitorującego egzamin, np. APD lub zaświadczenie z uczelni  potwierdzające uzyskaną ocenę lub oceny z pracy dyplomowej (w formie skanu zaświadczenia, zdjęcia, zrzutu itp.);
  • czytelne skany/ zdjęcia wypełnionych i podpisanych oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.
 1. Prace oraz pozostałe dokumenty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

 

§ 4. Warunki oceny prac

 1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PTR, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu retoryki, niebędący promotorami i recenzentami prac zgłoszonych do Konkursu.
 2. Komisja ocenia prace według następujących kryteriów: 
  • temat: oryginalność tematu w kontekście retoryki;
  • kompozycja pracy: proporcja między częścią poświęconą prezentacji dotychczasowych teorii a częścią poświęconą własnemu badaniu (przewaga własnego wkładu nad przeglądem literatury);
  • teoria i metoda: poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej;
  • analiza
   • na poziomie prac licencjackich: umiejętność opisu badanego zjawiska w kategoriach retorycznych,
   • na poziomie prac magisterskich: umiejętność opisu i uargumentowanej interpretacji badanego zjawiska w kategoriach retorycznych;
  • wnioski: nowatorstwo, walory naukowe i poznawcze pracy w dziedzinie badań retorycznych;
  • bibliografia: znajomość literatury przedmiotu w dziedzinie badań retorycznych;
  • język: sprawność prowadzenia wywodu, poprawność językowa, stosowanie terminologii retorycznej, styl naukowy.

 

§ 5. Nagrody

 1. Komisja Konkursowa przyznaje wyróżnienie w kategorii prac licencjackich i nagrodę w kategorii prac magisterskich. 
 2. Nagrodą w kategorii prac magisterskich jest:

a) publikacja pracy lub jej fragmentów w czasopiśmie „Res Rhetorica”,

b) pokrycie kosztów udziału w wybranym przez laureata i uzgodnionym z PTR przedsięwzięciu naukowym (np. konferencja, warsztaty, szkoła letnia), które będzie związane tematycznie z retoryką (albo samo wydarzenie będzie miało związek z retoryką, albo Laureat będzie przedstawiał wybrane zagadnienie retoryczne), o ile Laureat nie będzie mógł skorzystać z oferty udziału w wydarzeniu organizowanym przez PTR. W zakres finansowania wchodzi np. koszt przejazdów lub opłaty rejestracyjnej w wysokości maks. do 250 zł na podstawie faktury wystawionej na PTR.

c) dyplom.

3. Wyróżnieniem w kategorii prac licencjackich jest:

a) pokrycie kosztów udziału w wybranym przez laureata i uzgodnionym z PTR przedsięwzięciu naukowym (np. konferencja, warsztaty, szkoła letnia), które będzie związane tematycznie z badaniami retorycznymi (albo samo wydarzenie będzie miało związek z retoryką, albo Laureat będzie przedstawiał wybrane zagadnienie retoryczne), o ile Laureat nie będzie mógł skorzystać z oferty udziału w wydarzeniu organizowanym przez PTR. W zakres finansowania wchodzi np. koszt przejazdów lub opłaty rejestracyjnej w wysokości maks. do 250 zł na podstawie faktury wystawionej na PTR.

b) dyplom.

4. Komisja Konkursowa zastrzega prawo do nieprzyznania wyróżnienia/nagrody.

 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Polskie Towarzystwo Retoryczne z siedzibą przy ul.  Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: retoryka.ptr@gmail.com.
 2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez administratora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 7. Informacje końcowe

 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania streszczeń lub fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez PTR oraz umieszczanych na stronach internetowych i w innych kanałach komunikacji).
 2. W kwestiach merytorycznych nieobjętych regulaminem decydować będzie Komisja Konkursowa, a w sprawach organizacyjnych – organizator. Regulamin może ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród lub odstąpienia od przyznawania nagród, lub do odwołania konkursu.

Warszawa, 12.09.2023

 

 

Załącznik nr 1.

OŚWIADCZENIA O DANYCH I REGULAMINIE

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne, zawartymi w Regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

_________________________________        ___________________________________

            Miejscowość, data                                              Czytelny podpis uczestnika Konkursu

 

 

Załącznik nr 2.

Niniejszym oświadczam, że jestem wyłącznym autorem pracy dyplomowej pt. „__________________________________________________________” zgłoszonej w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z retoryki oraz że przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych do tego utworu. Przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu.

_________________________________          ___________________________________

            Miejscowość, data                                                Czytelny podpis uczestnika Konkursu

 

 

Załącznik nr 3.

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Retoryczne dobrowolnie udostępnionych w zgłoszeniu moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz tego, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Zezwalam na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia, nazwiska i wizerunku w związku z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, we wszelkich informacjach o wynikach tego Konkursu.

_________________________________     ___________________________________

            Miejscowość, data                                           Czytelny podpis uczestnika Konkursu

 

Załącznik nr 4.

Zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Retoryczne  dobrowolnie udostępnionych w zgłoszeniu moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz tego, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Zezwalam na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, we wszelkich informacjach o wynikach tego Konkursu.

_________________________________           ___________________________________

            Miejscowość, data                                                  Czytelny podpis promotora pracy

Konkurs w pigułce

V Konkurs Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową z retoryki w roku 2023 Nagrody i wyróżnienia w kategorii prac licencjackich oraz magisterskich. Zgłosić może Absolwent lub Promotor pracy obronionej w l. 2021–2023. Do konkursu przyjmowane są prace, których tematem jest zagadnienie naukowe związane z retoryką lub/i w których wykorzystane są pojęcia i metody retoryki do opisu oraz analizy omawianego zagadnienia. Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2023 r. Szczegóły i regulamin na stronie PTR: www.retoryka.edu.pl

Poprzednie edycje konkursu

Wieści konkursowe

Bądź na bieżąco Zapisz się na nasz newsletter i nie przegap żadnej konferencji!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content