Bibliografia retoryczna
 /  Bibliografia retoryczna

Bibliografia retoryczna

Przedstawiamy poniżej wybór pozycji bibliograficznych dotyczących retoryki. Nie rości sobie praw do bycia kompletnym wykazem publikacji. Zestawienie towarzyszyło pracom nad tekstem poświęconym retoryce w Polsce.

Zapraszamy do nadsyłania uzupełnień.

 • Annusewicz, Olgierd. 2011. „Polskie kampanie wyborcze 1989-2011. Od plakatów z Lechem Wałęsą do marketingu 3.0” (Polish election campaigns 1989-2011. From posters with Lech Wałęsa to marketing 3.0). Studia Politologiczne, vol. 22: 105-123.
 • Axer, Jerzy, ed. 2003. Rhetoric of Transformation. Warsaw: OBTA – UW/Wydawnictwo DiG.
 • Barłowska, Maria, Budzyńska-Daca, Agnieszka, and Załęska, Maria, eds. 2010. Ćwiczenia z retoryki (Exercises in Rhetoric). Warszawa: PWN.
 • Barłowska, Maria. 2000. Jerzy Ossoliński – orator polskiego baroku (Jerzy Ossoliński – orator of the Polish Baroque). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Barłowska, Maria. 2010. Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku – prolegomena filologiczne (Verbiage and silence. Oratorian collections of the 17th and 18th centuries – philological prolegomena). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Bendrat, Anna. 2012. “‘Winkelried of Nations’ or a ‘Trojan donkey’? Rhetorical Justification for Poland’s Military Mission in the War on Terror”. In Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, ed. M. Załęska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Bendrat, Anna. 2007. “Retoryka a konstytuowanie się komunikacji politycznej jako nauki na przykładzie Stanów Zjednoczonych” (Rhetoric and the constitution of political communication as a science on the example of the United States), Forum Artis Rhetoricae, vol. 3-4, no. 11-12: 32-43.
 • Bendrat, Anna. 2016. Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka (Speech is Golden. American President and Rhetoric). Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • Bogołębska,Barbara. 2018.Współczesne gatunki i style wobec tradycji retorycznej.Łódź: Primum Verbum.
 • Bogołębska, Barbara, Worsowicz, Monika. 2016. Retoryka i jej zastosowania (Rhetoric and its applications). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bogołębska, Barbara. 2014. Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich (Rhetoric, genre studies and stylistics of literary and journalistic texts). Łódź: Primum Verbum.
 • Borkowski, Igor. 2003. Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981-1995 (The dawn of free speech. The language of political propaganda 1981-1995). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bralczyk, Jerzy and Wasilewski, Jacek. 2007. “Polityka w retoryce, retoryka w polityce. Analiza dyskursu parlamentarnego” (Politics in rhetoric, rhetoric in politics. Analysis of parliamentary discourse). In Perspektywy polskiej retoryki, eds. B. Sobczak, and H. Zgółkowa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Bralczyk, Jerzy. 1996. Język na sprzedaż (Language for sale). Warsaw: Businessman.
 • Bralczyk, Jerzy. 2001. O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych (On the language of Polish political propaganda of the seventies). Warsaw: Trio.
 • Bralczyk, Jerzy. 2003. O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (On the language of Polish politics of the eighties and nineties). Warsaw: Wydawnictwo Trio.
 • Budzyńska, Katarzyna et al. 2014. “The Polish School of Argumentation: A Manifesto”,  Argumentation, vol. 28, no. 3: 267-282.
 • Budzyńska-Daca Agnieszka, ed. 2016. 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych (20 Years of Polish Television Election Debates). Warsaw: Wydawnictwo UW.
 • Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2012. “Format from the Rhetorical Perspective: Principles of the Polish Pre-electoral TV Debates in 1995-2010”. In Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, ed. M. Załęska. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, 264-282.
 • Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2015. Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010. (The Rhetoric of the Debate. Polish Great Election Debates 1995-2010). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2005. Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna (Virtues and Rhetoric in the Work of Sebastian Petrycy from Pilsen). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Budzyńska-Daca, Agnieszka, Kampka, Agnieszka, and Molek-Kozakowska, Katarzyna eds. 2016. Retoryka wizerunku medialnego (Rhetoric of Media Image), Warsaw:  PTR.
 • Budzyńska-Daca, Agnieszka, and Kwosek Jacek. 2009. Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera (Eristic or on the Art of Dispute). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2012. „Idea debaty a reguły interakcji w formatach polskich telewizyjnych debat przedwyborczych (The idea of debate and the rules of interaction in the formats of Polish TV pre-election debates).” Studia Medioznawcze, no 1: 45-59.
 • Budzyńska-Daca, and Modrzejewska, Ewa. 2019. Retoryka negocjacji. Scenariusze (Rhetoric of negotiations. Scenarios). Warsaw: Poltext.
 • Chalecki, Mikołaj Krzysztof z Chalca (2009 [ca. 1589-1653]); Kompendium retoryczne (Rhetorical compendium), eds. Jarosław Nowaszczuk and Marek Skwara, transl. Jarosław Nowaszczuk. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Cichocka, Helena. 1993. Zarys historii retoryki: od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego (Outline of the history of rhetoric: from the beginning to the fall of the Byzantine Empire). Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cichocka, Helena. 1994. Teoria retoryki bizantyńskiej (Theory of Byzantine rhetoric). Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cichocka, Helena. 2004. Mimesis i retoryka w traktatach Dionizjusza z Halikarnasu a tradycja bizantyńska (Mimesis and rhetoric in the treatises of Dionysius of Halicarnassus and the Byzantine tradition). Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cieślak, Robert, ed. 2008. Retoryka ciała w dyskursie publicznym (Body rhetoric in public discourse). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ciszewska, Małgorzata. 2016. Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII-XVIII wiek) ( Home Tullius. Secular oratory of the family circle (17th-18th century). Warsaw: IBL PAN
 • Czerenkiewicz, Michał. 2019. Polonia illustrata. Łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskiego (Polonia illustrata. Latin panegyric work of Szymon Starowolski). Warsaw: Scholar.
 • Czyżewski, Marek, Sergiusz Kowalski, and Tomasz Tabako. 2010. Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji (Rhetoric and politics. Twentieth anniversary of Polish transformation). Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Dobrzyńska, Teresa. 1994. Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze (Figuratively speaking. Studies about metaphor). Warsaw: IBL.
 • Dubisz, Stanisław. 1992. Język i polityka: szkice z historii stylu retorycznego (Language and politics: sketches of the history of rhetorical style). Warsaw: „Elipsa”.
 • Gaj, Beata. 2003. „Retoryka podstawowym narzędziem badań nad dawnym śląskim oratorstwem. Cyceronianizm śląski” (Rhetoric as the basic research tool on the former Silesian oratory. Silesian Ciconianism). In Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, ed J. Z. Lichański. Warsaw: Wydawnictwo DiG, pp. 147-164.
 • Gaj, Beata. 2007. Tradycje retoryczne na dawnym Śląsku (XVI – XVIII wiek) (Rhetorical traditions in former Silesia (16th-18th century). Katowice – Opole: Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku z siedzibą w Opolu.
 • Głowiński, Michał. 1991. Nowomowa po polsku (Newspeak in Polish). Warsaw: Wydawnictwo PEN.
 • Głowiński, Michał. 2009. Nowomowa i ciągi dalsze: Szkice dawne i nowe. Kraków: Universitas.
 • Gondek, Paweł. 2020. “Subjective Basis for Elucidating Communication in the Personalistic Perspective”, Res Rhetorica vol. 7: 72-85.
 • Gondek, Maria. 2018. Praxis Phronesis Rhetorica. Filozoficzne podstawy aktów doradczych w tradycji perypatetyckiej (Praxis Phronesis Rhetorica. Philosophical foundations of advisory acts in the peripatetic tradition). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Gorzkowski, Albert. 2004. Bene atque ornate: twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej (Bene atque ornate: Latin output of Jan Kochanowski in the light of rhetorical reading). Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Hanczakowski, Michał, and Niedźwiedź, Jakub, eds. 2003. Retoryka a tekst literacki (Rhetoric and literary text), vol. 1-2. Kraków: Universitas.
 • Hermann, Marek. 2021. Prawdopodobieństwo w retoryce antycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Jabłońska-Bonca, Jolanta. 2003.  Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki (Lawyer and the art of negotiation and rhetoric). Warsaw: LexisNexis.
 • Jabłońska-Bonca, Jolanta, and Zeidler, Kamil. 2016. Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji (Lawyer and the art of rhetoric and negotiation). Warsaw: Wolters Kluwer.
 • Jaroszyński, Czesław, and Jaroszyński, Piotr. 1998. Podstawy retoryki klasycznej (Basics of classical rhetoric ). Warsaw: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 • Kamińska-Szmaj, Irena. 2001. Słowa na wolności: język polityki po 1989 roku: wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw (Words at freedom: the language of politics after 1989: statements, political joke, dictionary of the invective), Wrocław: Wydawnictwo Europa.
 • Kamińska-Szmaj, Irena. 2007. Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 (Linguistic aggression in public life. Lexicon of Political Invective 1918-2000). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007.
 • Kampka, Agnieszka. 2011. „Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania” (Visual rhetoric. Perspectives and questions), Forum Artis Rhetoricae, no. 1: 7-23.
 • Kampka, Agnieszka. 2013. “Rhetoric of the Crisis. Polish parliamentarian debates on the future of the EU”. In What Do We Know About The World? Rhetorical and Argumentative Perspectives, eds G. Kišiček & I. Ž. Žagar. Windsor: Windsor Studies in Argumentation, Open Monograph Press, pp. 178-203.
 • Kampka, Agnieszka. 2014. Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji (Public Debate. Changes in social communication standards). Warsaw: Oficyna Naukowa.
 • Kampka, Agnieszka, ed. 2012. Między znaczeniem a działaniem: retoryka i władza (Between meaning and action: rhetoric and power). Warsaw: Wydawnictwo SGGW.
 • Kampka, Agnieszka, ed. 2014a. Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (Visual rhetoric. The image as a tool of persuasion). Warsaw: Wydawnictwo SGGW.
 • Kampka, Agnieszka. 2009. Perswazja w języku polityki (Persuasion in the language of politics). Warsaw: SCHOLAR.
 • Kampka, Agnieszka, and Molek-Kozakowska, Katarzyna, eds. 2016. Rhetoric, knowledge and the public sphere. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Karaś, Halina And Wierzbicka-Piotrowska Elżbieta. 2002. Język polski. Wśród znaków kultury. Retoryka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (Polish language. Among the signs of culture. Rhetoric. A textbook for high school, specialized high school and technical college). Kielce: Mac Edukacja S.A.
 • Kiereś-Łach, Joanna. 2015. Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy nowej retoryki Chaima Perelmana (Philosophy and rhetoric. The thought context of Chaim Perelman’s new rhetoric). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Academicon.
 • Kleszcz, Ryszard. 2005. „Teoria argumentacji, filozofia, logika. Uwagi o teorii Chaima Perelmana” (Theory of argumentation, philosophy, logic. Comments on Chaim Perelman’s theory), Forum Artis Rhetoricae, no 3-4: 22-35.
 • Kłosińska, Katarzyna. 2003. “Elementy retoryki romantycznej i retoryki liberalnej w polskich tekstach politycznych po 1989 roku” (Elements of romantic rhetoric and liberal rhetoric in Polish political texts after 1989), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, vol. 59, pp. 125-138.
 • Kłosińska, Katarzyna. 2005. “O retoryce partii politycznych” (On political party rhetoric). In: Demokracja w Polsce. Doświadczenie zmian, eds. U. Jakubowska & K. Skarżyńska.  Warsaw: Wydawnictwo SWPS „Academica”, pp. 210-221.
 • Kłosińska, Katarzyna. 2012. Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku (Ethical and pragmatic. Polish political discourses after 1989). Warsaw: Narodowe Centrum Kultury.
 • Kochan, Marek. 2003. Slogany w reklamie i polityce (Slogans in advertising and politics). Warsaw: Wydawnictwo Trio.
 • Kochan, Marek. 2005. Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach (A duel of words. Eristic techniques in public disputes). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kochan, Marek ed. 2014. Sztuka debaty (The art of debate). Gdańsk: Słowo/Obraz terytoria.
 •  Kochan, Marek. 2016.Od święta demokracji do teleturnieju. Przemiany konwencji debat telewizyjnych w Polsce.” (From holiday of democracy to game show. Changes in the conventions of television debates in Poland). In 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, ed. Agnieszka Budzyńska-Daca. Warsaw: Wydawnictwo UW.
 • Korolko Mirosław. 2001. Retoryka i erystyka dla prawników (Rhetoric and eristics for lawyers). Warsaw: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny (The art of rhetoric. Encyclopedic guide). Warsaw: Wiedza Powszechna.
 • Korolko, Mirosław. 2010. Podręcznik retoryki homiletycznej (Handbook of homiletic rhetoric). Kraków: WAM.
 • Krzyżanowska-Skowronek, Iwona. 2012. The Rhetoric of Great Power. In: M. Załęska (ed.), Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, p. 193-211.
 • Krzywy, Roman. 2014. Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki (Old Polish poetry and rhetorical genology. Introduction to issues). Warsaw: Wydział Polonistyki UW.
 • Lausberg, Heinrich. 2002. Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze (Literary rhetoric. Basics of knowledge about literaturę). Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.
 • Lewiński, Piotr. 1999. Retoryka reklamy (The Rhetoric of Advertising). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Lewiński, Piotr. 2012. Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej (Neo-Sophistry. Rhetorical argument in everyday communication). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Lichański, Jakub Z. 1992. Retoryka: od średniowiecza do baroku: teoria i praktyka (Rhetoric: from the Middle Ages to the Baroque: theory and practice). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lichański, Jakub Z. 2000. Retoryka: od renesansu do współczesności. Tradycja i innowacja (Rhetoric from the Renaissance to the Present. Tradition and innovation). Warsaw: Wydawnictwo DiG.
 • Lichański, Jakub Z. 2003. Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu i teorii w czasach I Rzeczypospolitej (Rhetoric in Poland. Studies on history, teaching and theory during the First Polish Republic). Warsaw: Wydawnictwo DiG.
 • Lichański, Jakub Z. 2007. Retoryka: historia, teoria, praktyka (Rhetoric: history, theory, practice). T. 1-2. Warsaw: Wydawnictwo DiG.
 • Lichański, Jakub Z., and Lewandowska-Tarasiuk, Ewa eds. 2003. Nauczanie retoryki w teorii i praktyce (Teaching rhetoric in theory and practice). Warsaw: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Lissewski, Piotr. 2007. Polityka i perswazja (Politics and persuasion). Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.
 • Marcjanik, Małgorzata, ed. 2006. Retoryka codzienności (Rhetoric of everyday life). Warsaw: Wydawnictwo Trio.
 • Marciszewski, Witold. 1991. Logika z retorycznego punktu widzenia (Logic from a rhetorical point of view). Warsaw: ZSL UW.
 • Mielczarski, Cyprian, ed. 2017a. Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań (Classical rhetoric and contemporary rhetoric. Research fields and perspectives). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
 • Mielczarski, Cyprian. 2010. Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego (Sophists and politics. Ancient sources of European liberalism). Warsaw: Państwowe Wydawnictwo PWN.
 • Mielczarski, Cyprian. 2011. „Dziedzictwo klasycznej sofistyki i kultura współczesna” (The Heritage of classical sophistry and contemporary culture)Forum Artis Rhetoricae, no. 3: 7-25.
 • Mielczarski, Cyprian. 2017. Retoryka, prawda, polityka. Od starożytności do współczesności (Rhetoric, truth, politics. From Antiquity to the Present). Warsaw: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.
 • Miklas-Frankowski, Jan. 2012. „Eristic in Politics: The Case of Polish 2007’ debates”. In: M. Załęska (ed.) Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, Cambridge: Cambridge Scholar Publishing. Pp. 244-263.
 • Modrzejewska, Ewa. 2012. „Retoryczna strategia sporu politycznego w perspektywie framingu na podstawie dzienników opinii z lat 2005-2009” (Rhetorical strategy of political dispute in the context of framing on the basis of quality newspapers from the years 2005-2009), in: A. Kampka (ed.), Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza. Warsaw: Wydawnictwo SGGW, pp. 153-170.
 • Modrzejewska, Ewa. 2014. Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005–2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007–2009 (Political dispute as a rhetorical strategy. Based on press material during the rule of Law and Justice 2005–2007 and the Civic Platform 2007–2009). Doctoral Dissertation. University of Warsaw.
 • Modrzejewska, Ewa. 2013. „Retoryczna strategia sporu a fotograficzne gatunki dziennikarskie – przykłady realizacji” (Rhetorical dispute strategy and photographic journalistic genres – examples of implementation),  Studia Medioznawcze, vol. 3 (54): 75–98.
 • Modrzejewska, Ewa. 2019. „O wartościach w zwizualizowanej informacji”  (On the values in visualized information). In Retoryka i wartości, eds. A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska. Warsaw: University Press.
 • Mokrzan, Michał. 2010. Tropy, figury, perswazje: retoryka a poznanie w antropologii (Clues, figures, persuasion: rhetoric and cognition in anthropology). Wrocław: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mokrzan, Michał. 2019. Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania (Class, capital and coaching in the age of late capitalism. The persuasion of neoliberal governmentality). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2010. “Rhetorical styles in Internet-mediated political discourse concerning Polish gender parity debate 2009/2010”,  Stylistyka, no. 19: 145-159.
 • Molek-Kozakowska, Katarzyna, 2010a. “The rhetoric of space in political discourse: Spatial metaphors in selected speeches of the European Commission”. In Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies. Vol. 2: Space in Language Studies, eds A. Ciuk & K. Molek-Kozakowska. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 93-103.
 • Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2011. “Territorialization In Political Discourse: A Pragma-Linguistic Study Of Jerzy Buzek’s inaugural speeches”. In New Perspectives in Language, Discourse and Translation Studies, eds. M. Pawlak & J. Bielak. Berlin: Springer Verlag, pp. 177-188.
 • Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2012. “Historical references as arguments in Jerzy Buzek’s selected speeches”. In (Re)visions of History in Language and Fiction, eds. D. Guttfeld, M. Linke & A. Sowińska. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 243-257.
 • Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2013. “The late-night TV talk show as a strategic genre in political campaigning”. In Analysing Genres in Political Communication. Theory and Practice, eds. P. Cap & U. Okulska. Amsterdam: Benjamins, pp. 321-344.
 • Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2015. “Rhetorical Criticism as an Advanced Literacy Practice: A Report on a Pilot Training”. In The Ecosystem of the Foreign Language Learner: Selected Issues, eds. E. Piechurska-Kuciel & M. Szyszka. Berlin/Heidelberg: Springer, pp. 169-184.
 • Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna, and Tadeusz Zgółka, eds. 2003. Język perswazji publicznej (The language of public persuasion). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Niebelska-Rajca, Barbara. 2012. “Enargeia” i “energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku (‘Enargeia’ and 'energeia’ in the Renaissance and Baroque literary theories. Warsaw: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Olczyk, Tomasz. 2009. Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku (Politaintments and pop-persuasion. Television advertising in Polish election campaigns of the XXI century. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Ornatowski, Cezar M. 2014. „Pokazane i niepokazane: refleksje o wizualnej cenzurze” (Shown and not shown: reflections on visual censorship). In Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, ed. A. Kampka. Warsaw: Wydawnictwo SGGW, pp.19-33.
 • Ożóg, Kazimierz. 2004. Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych (Language in the service of politics. Linguistic shape of election campaigns). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pałucka-Czerniak, Iwona. 2019. „Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej: problemy teoretyczne i praktyczne (na podstawie analizy wybranych materiałów dydaktycznych z lat 2017-2019)” (Rhetoric at Polish language lessons in elementary school: theoretical and practical problems (based on analysis of selected teaching materials from years 2017-2019) Res Rhetorica vol. 6(4): 76-92.
 • Partyka, Joanna, ed. 2017, Normy komunikacji: między retoryką a językiem (Communication standards: between rhetoric and language), seria Pro Rhetorica, Warsaw: Wydawnictwo IBL PAN,.
 • Partyka, Joanna. 2011. „Tradycja antyczna jako argument w polemice z wrogami Rzeczpospolitej” (Ancient tradition as an argument in polemics with the enemies of Poland), Forum Artis Rhetoricae, no. 3: 27-36.
 • Partyka, Joanna. 2012. „Władza nad sumieniami: retoryka penitencjałów i poradników dla spowiedników” (Power over consciences: rhetoric of penitentiaries and guides for confessors). In Retoryka i władza. Między znaczeniem a działaniem, ed A. Kampka. Warsaw: Wydawnictwo SGGW, pp. 125-133.
 • Partyka, Joanna. 2014. “Una Matrona in habito honesto”, czyli perswazja zwizualizowana” („Una Matrona in habito honesto”, or visualized persuasion). In  Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, ed A. Kampka. Warsaw: Wydawnictwo SGGW, pp. 57-67.
 • Pisarek, Walery. 2002. Nowa retoryka dziennikarska (New journalistic rhetoric). Kraków: Universitas.
 • Pisarek, Walery. 2007. O mediach i języku (About media and language), Kraków: Universitas.
 • Przybylska Renata, and Przyczyna Wiesław, eds. 2001. Retoryka dziś. Teoria i praktyka (Rhetoric today. Theory and practice). Kraków: Wydawnictwo Poligrafia salezjańska.
 • Pszczołowski, Tadeusz. 1974. Umiejętność przekonywania i dyskusji (The ability to persuade and discuss). Warsaw: Wiedza Powszechna.
 • Rusinek, Michał. 2003. Między retoryką a retorycznością (Between rhetoric and rhetoricity).  Kraków: Universitas.
 • Rusinek, Michał. 2012. Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figury (The rhetoric of the image. A contribution to the perceptual theory of the figure. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Rusinek, Michał, And Kłosińska, Katarzyna. 2019. Dobra zmiana. Czyli jak się rządzi światem za pomocą słów (Good change. So how do you rule the world with words), Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Rusinek, Michał, And Załazińska, Aneta. 2005. Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić (The hand-held rhetoric. How to listen carefully and convincingly speak). Kraków: Znak.
 • Rusinek, Michał,  Załazińska, Aneta. 2010. Retoryka dnia codziennego. Poradnik nie tylko językowy (The everyday rhetoric. Not only a language guide). Warsaw: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Rusinek, Michał, And Załazińska, Aneta. 2013. Co Ty mówisz? Magia słów, czyli retoryka dla dzieci (What are you talking about? Magic of words, or rhetoric for children). Kraków, Wydawnictwo Literatura.
 • Rybiński, Piotr, and Zeidler, Kamil. 2010. Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć (Lexicon of legal rhetoric. 100 basic concepts). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Ryczek, Wojciech. Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna (The counterpart of dialectic: The rhetorical theory of Bartholomew Keckermann). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Rzymowska, Luiza. 2013. U źródeł pojmowania retoryki (At the sources of understanding rhetoric). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Skwara, Marek. 2010, Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku (Polish printed funeral orations of the 17th century). Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Skwara, Marek, ed. 2006. Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu (Rhetoric in Poland. Theory and practice in the last half century). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Skwara, Marek, ed. 2008. Retoryka. Tematy teoretycznoliterackie. Archiwum przekładów ‘Pamiętnika Literackiego’ (Rhetoric. Theoretical and literary topics. Archives of translations of 'Pamietnik Literacki” Literary’), vol. 8. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 • Sobczak, Barbara and Halina Zgółkowa, eds. 2007. Perspektywy polskiej retoryki (Perspectives of Polish rhetoric). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Sobczak, Barbara, and Zgółkowa, Halina eds. 2011. Dydaktyka retoryki (Didactics of rhetoric). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Sobczak, Barbara, and Zgółkowa, Halina eds. 2009. Retoryka i etyka (Rhetoric and ethics). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Sobczak, Barbara, ed. 2017. Powinowactwa retoryki (The affinities of rhetoric). Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Stalmaszczyk, Piotr, and Cap, Piotr, eds. 2014. Pragmatyka, Retoryka, Argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych (Pragmatics, Rhetoric, Argumentation. Images of language and discourse in the humanities). Kraków: Universitas.
 • Styszyński, Marcin. 2008. Retoryka arabska w twórczości Abu Usmana al-Gahiza (Arabic rhetoric in the works of Abu Usman al-Gahiz). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Suchoń, Wojciech. 2001. Prolegomena do retoryki logicznej (Prolegomena to logical rhetoric). Kraków Wydawnictwo UJ
 • Szurek, Agnieszka. 2019. „Odra w Pruszkowie iw fantazjach użytkowników lokalnych grup w mediach społecznościowych. Analiza metodą motywu fantazjowania” (Measles in Pruszków and in the fantasies of social media group users. A fantasy theme analysis). Res Rhetorica, vol. 6: -18.
 • Szymanek, Krzysztof. 2001. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny (The art of argumentation. Dictionary of terms). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymanek, Krzysztof. 2008. Argument z podobieństwa (The similarity argument). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szymanek, Krzysztof, Wieczorek, Krzysztof A., and Wójcik, Andrzej S.  2003. Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów (The art of argumentation. Exercises in examining arguments). Warsaw, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tarasewicz-Gryt, Oliwia. 2012. “Attack as a Self-presentation Strategy: The Rhetoric of Law and Justice Party”. In: M. Załęska (ed.) Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, Cambridge: Cambridge Scholar Publishing. Pp. 227-243.
 • Tokarz, Marek. 2006. Argumentacja, perswazja, manipulacja. (Argumentation, persuasion, manipulation). Gdańsk: GWP.
 • Trębska, Małgorzata. 2008. Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła (Old Polish noble wedding orations. Genology, rite, sources ). Warsaw: IBL PAN
 • Wasilewski, Jacek. 2006. Retoryka dominacji (The Rhetoric of domination). Warsaw: Wydawnictwo Trio.
 • Wasilewski, Jacek. 2012. Opowieści o Polsce. Retoryka narracji (Stories about Poland. Narrative rhetoric). Warsaw: Headmade.
 • Wasilewski, Jacek, Nita, Anna, eds. 2012. Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki (The user manual for texts. Rhetoric methods). Gdańsk: GWP.
 • Wieczorek, Krzysztof A. 2013. Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej (Slippery slope arguments.  Analysis from the perspective of informal logic). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Worsowicz, Monika. 2013. O „duchu stosowności”. Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna (On the „spirit of suitability.” Rhetorical theory and contemporary media practice). Łódź: WUŁ.
 • Załęska, Maria 2012; “Terminologia retoryki”. In Termin w językoznawstwie, eds  D. Brzozowska, and W. Chłopicki. Kraków: Tertium, pp. 111-124.
 • Załęska, Maria. 2013. „Retoryka, wiedza, społeczeństwo: działalność Polskiego Towarzystwa Retorycznego” (Rhetoric, knowledge, society: activities of the Polish Rhetoric Society). In Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Vol. 2, ed. Z. Kruszewski. Warsaw: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, pp. 292-306.
 • Załęska, Maria. 2014 Retorica della linguistica. Scienza, struttura, scrittura. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Załęska, Maria, ed. 2015. Retoryka w komunikacji specjalistycznej (Rhetoric in specialist communication). Warsaw: PTR.
 • Załęska, Maria, and Okulska, Urszula, eds. 2016. Rhetoric, discourse and knowledge. Frankfurt am Main, Peter Lang.
 • Zgółka, Halina, and Zgółka, Tadeusz. 2001. Mówię więc jestem. Podręcznik języka polskiego dla licealistów od klasy pierwszej do matury (I speak, therefore I am. Polish language textbook for high school students from first grade to high school final exams). Kraków: Od Nowa. Spółka Wydawnicza.
 • Ziomek, Jerzy. 2000. Retoryka opisowa (Descriptive Rhetoric). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.