Sprawozdanie zarządu
 /  Sprawozdanie zarządu

Polskie Towarzystwo Retoryczne

Sprawozdanie z działalności w roku 2017/18 – najważniejsze punkty

Warszawa, 25.05.2017

Działalność organizacyjna

W trakcie walnego zebrania członków Rhetoric Society of Europe podczas VI konferencji z cyklu „Rhetoric in Society” ("Rhetoric of Unity and Division", 3-5.07.2017, Norwich, Wielka Brytania) przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska, została na kolejną kadencję wybrana członkiem Zarządu Rhetoric Society of Europe.

Sprawy członkowskie

W okresie sprawozdawczym w szeregi członków PTR przyjętych zostało 14 nowych członków. Na podstawie par. 4 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Retorycznego decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego z listy członków zostały skreślone 3 osoby z powodu niepłacenia składek członkowskich. Po kilku latach przerwy do aktywnego członkostwa w PTR wróciły dwie osoby.

Działalność naukowa

Konferencje w roku akademickim 2017/2018

  1. Organizacja: 23-24 XI 2017 XVI Konferencja Retoryczna zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pt. Retoryka wartości (główne organizatorki: wice-przewodnicząca PTR, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca i skarbnik PTR, dr Ewa Modrzejewska)
  2. Konferencje we współpracy z PTR: Argumentacja i retoryka klasyczna. ArgDiaP 2017, 25-26.10.2017, KUL, Lublin; przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska została zaproszona przez organizatorów do wygłoszenia referatu plenarnego otwierającego konferencję.
  3. Członkowie Zarządu i członkowie PTR propagowali tematykę retoryczną, uczestnicząc z własnymi referatami w różnych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Szczególną okazją do pokazania dorobku PTR był udział prawie całego Zarządu w VI konferencji z cyklu „Rhetoric in Society”, pod auspicjami Rhetoric Society of Europe (“Rhetoric of Unity and Division”, 3-5.07.2017, Norwich, Wielka Brytania). Przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska, była członkiem komitetu naukowego tej konferencji.

Prace programowe dotyczące kolejnych konferencji: przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska, została dwukrotnie zaproszona na zebrania komitetu organizacyjnego VII konferencji z cyklu RIS „Rhetoric in Society”. Uczestnicy omówili zakres tematyczny konferencji, kwestie organizacyjne, koncepcję paneli tematycznych, koncepcję włoskiej sekcji językowej w trakcie konferencji oraz wydarzenia towarzyszące (jak np. debata pokazowa).

Dyskusje panelowe

W trakcie konferencji pt. Argumentacja i retoryka klasyczna. ArgDiaP 2017 (25-26.10.2017, KUL, Lublin) przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska, wzięła udział jako gość specjalny w debacie panelowej poświęconej wykorzystaniu elementów teorii argumentacji i retoryki w programach szkół i uczelni, zorganizowanej przez dr hab. Michała Federowicza, kierownika Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN.

Praca w zespołach badawczych

Dr hab. Maria Załęska była pomysłodawczynią założenia międzynarodowej grupy badawczej REP/P (Retorica e Psicologia/Psicosomatica), gromadzącej specjalistów w zakresie retoryki, psychologii i medycyny, oficjalnie afiliowanej na Uniwersytecie w Bolonii (Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Klasycznej i Italianistyki, specjalizacja „Literatura i Retoryka”, oraz Centrum Medical Humanities na Uniwersytecie w Bolonii). Sformalizowanie istnienia grupy poprzedziły spotkania jej aktualnych członków na konferencjach i seminariach poświęconych komunikacji dotyczącej zdrowia i choroby. Oficjalna prezentacja tej interdyscyplinarnej grupy badawczej została dokonana przez przedstawicielkę włoskiego stowarzyszenia psychologicznego, dr M. Farinelli, oraz przez przewodniczącą PTR, dr hab. Marię Załęską, w trakcie seminarium interdyscyplinarnego Avvelenare il pozzo: emozioni, tecniche, argomenti, actiones e minacce nella conversazione (Uniwersytet w Bolonii, 11.04.2018).

Dr hab. Maria Załęska pośredniczyła także w stworzeniu międzynarodowego zespołu badawczego poprzez włączenie przedstawicieli PTR do grona uczestników projektu Erasmus Plus – PHILOEUDITOR, autorstwa badaczy z Uniwersytetu w Bolonii. Z ramienia PTR członkiem projektu została wice-przewodnicząca PTR, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca. Obecnie projekt jest w fazie oceny konkursowej.

Seminaria retoryczne

Dr hab. Joanna Partyka zorganizowała w ramach działalności „Pro Rhetorica – Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej” spotkanie seminaryjne z dr Julianem Daszkowskim na temat relacji między retoryką i statystyką (21.02.2018). Spotkanie odbyło się w siedzibie Pro Rhetorica w Pałacu Staszica. Seminarium było częścią współpracy PTR z „Pro Rhetorica – Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej” przy Instytucie Badań Literackich PAN, założonym w 2014 r. z inicjatywy dr hab. Joanny Partyki i dr hab. Marii Załęskiej.

Klub Debat PTR

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca zorganizowała cykl warsztatów w ramach Klubu Debat PTR na Wydziale Polonistyki UW dla członków PTR.

Działalność wydawnicza

Pod auspicjami PTR wychodzą dwa tytuły: czasopismo Res Rhetorica oraz seria wydawnicza Rhetoricum. PTR współpracuje także przy serii wydawniczej Pro Rhetorica.

Członek Zarządu PTR, dr Anna Bendrat, jako anglistka zajmuje się tłumaczeniem oraz korektą tekstów do wydawnictw związanych z działalnością PTR (np. tomów wieloautorskich) i tłumaczy teksty na stronę internetową PTR, co przyczynia się do umiędzynarodowienia publikacji PTR.

RES RHETORICA

Zespół redakcyjny

Ze względu na nowe funkcje pełnione na macierzystym wydziale, przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska, poinformowała o rezygnacji z funkcji redaktor naczelnej Res Rhetorica i stała się członkiem Rady Naukowej czasopisma. Funkcję redaktor naczelnej Res Rhetorica od numeru 3/2017 pełni sekretarz PTR, dr hab. Agnieszka Kampka. Do zespołu redakcyjnego dołączyła dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, jako sekretarz redakcji.

Publikacja

Numery czasopisma Res Rhetorica ukazują się systematycznie. W roku 2017 ukazały się cztery numery:

No 4 (2017): Retoryka deliberatywna/Deliberative Rhetoric, redaktor numeru: Ewa Modrzejewska

No 3 (2017): Retoryka w religii/ Rhetoric in religion, redaktor numeru: Anna Bendrat

No 2 (2017): Retoryka religii/Rhetoric of Religion, redaktor numeru: Anna Bendrat

No 1 (2017): Retoryka we Włoszech/ Rhetoric in Italy, redaktorzy numeru: Bruno Capaci, Maria Załęska

Ukazał się już także pierwszy numer tegoroczny:

Vol 5, No 1 (2018): Retoryka dziennikarstwa/ Rhetoric of/in journalism, redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska

W numerach tych opublikowano 27 oryginalnych, recenzowanych artykułów naukowych (nie licząc recenzji, sprawozdań i krótszych nierecenzowanych tekstów z działów: Reakcje, Transatlantica, #media), w tym 21 w języku angielskim. Wśród autorów znalazło się 18 przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych.

Indeksowanie czasopisma

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych: ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki); Polska Bibliografia Naukowa. Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Sukcesem redakcji jest bardzo wysoka ocena czasopisma przez Index Copernicus: ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016: 95.82.

Czasopismo umieszczone jest także na platformie Academia.edu, co sprawia, że pozyskuje ono coraz szersze grono czytelników i potencjalnych autorów, zainteresowanych profilem pisma. Wszystkie te działania służą zwiększeniu rozpoznawalności czasopisma i pomagają w dotarciu do niego osobom, które korzystają z baz danych.

Dr hab. Maria Załęska podjęła także starania o umieszczenie Res Rhetorica na liście  międzynarodowych czasopism oficjalnie uznawanych i punktowanych we Włoszech, co pozwoliłoby pozyskać dużo więcej autorów z Włoch.

Trwa procedura oceny Res Rhetorica w bazie SCOPUS.

Publikacje w innych wydawnictwach

Trwają prace nad tomem zbiorowym „Retoryka wartości” pod redakcją dr hab. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy oraz dr Ewy Modrzejewskiej.

Działalność promująca PTR

Internet i media społecznościowe

Obecnie trwają prace nad zmianą szaty graficznej i koncepcji strony PTR. Odbiorcami newslettera jest obecnie ponad 170 osób, w tym część z zagranicy, dlatego newsletter ukazuje się w dwóch wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Za aktualizację treści na profilu PTR na Facebooku odpowiada dr Ewa Modrzejewska. FB jest miejscem, gdzie zapowiadane są wydarzenia organizowane przez PTR oraz promowane artykuły opublikowane w Res Rhetorica. Na bieżąco aktualizowany jest również profil PTR na Academia.edu

Promocja PTR na konferencjach

W związku z uczestnictwem członków PTR w VI konferencji z cyklu „Rhetoric in Society”, pod auspicjami Rhetoric Society of Europe (“Rhetoric of Unity and Division”, 3-5.07.2017, Norwich, Wielka Brytania), przygotowywane zostały materiały promocyjne PTR w języku angielskim.

W trakcie pobytu we Włoszech w II semestrze roku akademickiego 2017/18 jako profesor wizytujący we Włoszech, dr hab. Maria Załęska zaprezentowała działalność PTR oraz czasopismo Res Rhetorica w trakcie seminarium interdyscyplinarnego „Consigliare consigliarsi” (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 14.02.2018).

Działalność popularyzująca retorykę

Konkurs Debat Oksfordzkich

Polskie Towarzystwo Retoryczne objęło swoim patronatem Konkurs Debat Oksfordzkich zorganizowany przez Sekcję Retoryki i Krasomówstwa “Sapere Aude”, działającej w ramach Koła Naukowego Dziennikarzy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz VIII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski zorganizowany przez Katedrę Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego IDiKS KUL, Katedrę Retoryki KUL, Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL oraz Fundację Rozwoju KUL.

Kurs Retoryki Praktycznej w IBL PAN

Dr hab. Joanna Partyka kieruje Kursem Retoryki Praktycznej w IBL PAN. Niektórzy członkowie PTR prowadzą zajęcia na Kursie Retoryki Praktycznej, organizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN.

Innowacyjne formy nauczania i popularyzowania retoryki

Dr hab. Maria Załęska, dr hab. Paweł Gondek i dr Anna Bendrat uczestniczyli jako specjaliści w zakresie retoryki w IV warsztatach IGSAR – Interdisciplinary (under-)Graduate School on Argumentation and Rhetoric – pt. „Warsztaty z argumentacji i krytycznego myślenia: Argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki jako sposób rozwijania umiejętności złożonych” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod patronatem Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN oraz Akademii Młodych Uczonych i Artystów).

Wice-przewodnicząca PTR, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca oraz skarbnik PTR, dr Ewa Modrzejewska, zorganizowały warsztaty retoryczne pt. „Retoryka w szkole podstawowej – argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki – warsztaty dla studentów polonistyki i nauczycieli szkół podstawowych” (25 maja 2018). Projekt został sfinansowany z Programu Indywidualizacji Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

Finanse Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Od maja 2014 r. funkcję skarbnika pełni dr Ewa Modrzejewska – odpowiada za rozliczanie przedsięwzięć i dokumentację PTR, wydatki i dyscyplinę budżetową, obsługę konta bankowego, monitoruje składki, współpracuje z biurem księgowym, bierze udział w przygotowaniu wniosków grantowych.

Stan konta i bilans za 2017 rok

PTR na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadało środki na rachunku bankowym w wysokości 26 047,77 zł. Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za rok 2017 PTR zakończył rok z zyskiem: 4 583,32 złotych. Z tej kwoty zaplanowany wydatek to koszty przewidywanej w tym roku publikacji.

Członkostwo i stan składek

W 2017 r. za zgodą Walnego Zebrania PTR wprowadzone zostały zmiany w opłatach członkowskich, które zaczęły obowiązywać od 2018 roku. Składka członkowska wzrosła do 150 zł, Zarząd ponadto wprowadził składkę ulgową dla doktorantów i studentów w wysokości 70 zł za rok.

W 2017 r. grono PTR powiększyło się do 47 członków (z 38 na rok 2016). Wpływ z tytułu składek, a więc jedynego stałego źródła finansowania (w wysokości ówcześnie 120 zł rocznie), wyniósł 3 690 zł. Po rozpatrzeniu indywidualnych przypadków pozostało kilkoro członków z zaległościami na kwotę 50 zł. Na początek maja tego roku członkowie (już 52 osoby) wpłacili 3 860 zł (16 osób zalegało ze składkami).

Wydatki

PTR z budżetu pokrywa przede wszystkim stałe wydatki, do których należą: usługi hostingowe strony, utrzymanie domeny Retoryka.edu.pl (strona towarzystwa), koszty organizacji warsztatów i otwartych seminariów PTR (drobny catering, druk itp.), koszty biurowe (drobna poligrafia, poczta itp.), opłaty bankowe (za dokonywane przelewy – 2,5 zł od przelewu polskiego, kilkadziesiąt złotych od przelewu zagranicznego), zewnętrzne usługi księgowe – obecnie prowadzi je biuro rachunkowe Superata (w korzystnej cenie 246 zł za kwartał).

Ponadto PTR finansuje przedsięwzięcia naukowe:

  • wydawanie recenzowanego czasopisma naukowego „Res Rhetorica”: utrzymanie domeny Resrhetorica.com, usługi graficzne (m.in. łamanie pisma);
  • doroczną konferencję PTR: członkom z opłaconymi w terminie składkami przysługuje ulga; z opłat konferencyjnych pokrywa się koszty organizacyjne oraz wydawnicze publikacji.

Stałym wydatkiem jest opłata członkowska w stowarzyszeniu Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) (75 euro/ rok), dzięki czemu Res Rhetorica ma dostęp do puli identyfikatorów DOI.

Stały roczny budżet pokrywający ww. wydatki, to ok. 3600 złotych, a więc obecnie mniej więcej bilansuje się z rocznymi wpływami z tytułu składek członkowskich. Środki, które wpływają na konto i nie są oznaczone jako wpłata konferencyjna pozostają do dyspozycji PTR, czyli na pokrycie działań zgodnych ze statutem. Mogą tym samym stanowić wkład własny wymagany w konkursach grantowych, który wynosi od kilku do kilkudziesięciu procent wszystkich kosztów przewidzianych w danym grancie, dlatego bardzo ważne jest, żeby wpłaty z tytułu składek członkowskich były wyższe i utrzymywały się na stabilnym poziomie, pozwalającym przewidywać, ile środków PTR jest w stanie przeznaczyć jako wkład własny w potencjalnych grantach, o które aplikuje. Wpłaty oznaczone jako darowizna członkowie i sympatycy PTR mogą odpisywać w rocznym zeznaniu podatkowym w ramach obowiązujących limitów.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter