Statut
 /  Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Retorycznego

tekst znowelizowany z dnia 28.04.2014 r.

ROZDZIAŁ I, POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Statut określa zakres działania i organizację pracy Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
Towarzystwie – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Retoryczne
Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Towarzystwa
Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Towarzystwa
Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Towarzystwa
Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Towarzystwa
Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Towarzystwa
Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Towarzystwa
Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu Towarzystwa, niezależnie od piastowanej funkcji w Zarządzie
Członku Towarzystwa – należy przez to rozumieć osobę należącą do Towarzystwa na podstawie pozytywnie rozpatrzonej deklaracji chęci przystąpienia do Towarzystwa, przestrzegającą praw
i postanowień Statutu
Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

ROZDZIAŁ II, NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

§ 3

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Retoryczne.

§ 4

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

§ 5

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może podejmować działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków stowarzyszeń o podobnych celach działania.

§ 7

Towarzystwo posiada pieczęć o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ III, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 8

Celem działania Towarzystwa jest doskonalenie znajomości oraz umiejętności posługiwania się retoryką,
w szczególności praktyczną, a także upowszechnianie prac badawczych w tym zakresie, zwłaszcza podejmowanych przez młodą kadrę naukową, a w szczególności:

 1. upowszechnianie retoryki jako teorii i praktyki, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz dostosowania polskiej praktyki nauczania w tej dziedzinie do doświadczeń międzynarodowych,
 2. prowadzenie prac badawczych w zakresie historii, teorii i praktyki retorycznej,
 3. prowadzenie analiz i studiów w zakresie możliwości adaptacji w Polsce doświadczeń międzynarodowych związanych z kształceniem w zakresie retoryki,
 4. prowadzenie i upowszechnianie prac badawczych dotyczących związków między retoryką a innymi dziedzinami wiedzy.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. upowszechnianie w Polsce wiedzy o retoryce i jej osiągnięciach,
 2. opracowywanie raportów, ekspertyz, opinii, ocen i wniosków w zakresie praktyki retorycznej oraz konsekwencji jej stosowania bądź braku w życiu publicznych,
 3. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń krajowych i międzynarodowych o tematyce zgodnej z celami Towarzystwa, z udziałem krajowych i zagranicznych wykładowców oraz popieranie tego typu spotkań zwoływanych przez inne osoby lub organizacje,
 4. współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi,
  społecznymi, kulturalnymi, wyższymi uczelniami oraz szkołami aktywnymi w dziedzinie retoryki,
  a także z polskimi władzami państwowymi i samorządowymi,
 5. ułatwianie kontaktów między osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi kwestiami stosowania retoryki,
 6. udzielanie pomocy w kształceniu zarówno szkolnym, jak i pozaszkolnym, na dowolnym poziomie,
  w zakresie teorii i praktyki retoryki,
 7. działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie retoryki.

Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy Członków.

 

ROZDZIAŁ IV, CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§ 10

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych i wspierających. Walne Zebranie może też przyznać członkostwo honorowe (por. § 17 pkt. 6).
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, akceptująca cele działania i statut
  Towarzystwa, zainteresowana problematyką retoryki oraz posiadająca wiedzę zawodową
  i doświadczenie w tej dziedzinie, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, która pragnie wspierać działalność Towarzystwa przez wpłacanie do jego kasy stałej składki w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. udziału w Walnych Zebraniach z głosem stanowczym,
 2. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Towarzystwa,
 3. współdecydowania o programie działania Towarzystwa oraz składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących jego celów i funkcjonowania,
 4. uczestnictwa we wszystkich konferencjach, debatach i innych pracach programowych Towarzystwa,
 5. informacji o działalności Towarzystwa,
 6. skreślony

Członkowie zwyczajni nie są związani stanowiskiem Towarzystwa w prezentowaniu własnych opinii naukowych i zawodowych oraz mają prawo do wygłaszania i prezentowania na piśmie własnych opinii, które mogą się różnić od opinii Towarzystwa.

§ 12

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani:

 1. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa;
 3. dbać o dobre imię Towarzystwa,
 4. informować Zarząd o własnych pracach związanych ze statutowymi celami Towarzystwa (regularnie, w formie i terminie ustalonych przez Zarząd),
 5. regularnie opłacać składki członkowskie, w wysokości i terminach uchwalonych przez Walne Zebranie,
 6. uczestniczyć w Walnym Zebraniu, a w przypadku niemożności pojawienia się na nim – przedstawić pisemne wyjaśnienie powodów nieobecności.

§ 13

Członek wspierający ma prawo:

 1. uczestnictwa w walnych zebraniach z głosem doradczym, bez biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 2. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa oraz informacji o jego działalności.

Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w walnych zebraniach z głosem doradczym bez biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§ 14

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  (1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  (2) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność godzącą w dobre imię Towarzystwa,
  (3) skreślenia członka uchwałą Zarządu w razie zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż jeden rok,
  (4) śmierci (w przypadku osoby prawnej – likwidacji).
 2. Członek zwyczajny może wystąpić do Zarządu o zmniejszenie kwoty składek, rozłożenie jej na raty lub o prolongatę terminu spłaty (nie dłuższą niż do końca kolejnego roku kalendarzowego).
 3. Członek zwyczajny, zalegający z wpłatą składek, może w drodze wyjątku nie zostać skreślony z listy członków decyzją Zarządu, o ile jego udział w pracy na rzecz Towarzystwa w ostatnim roku zostanie oceniony przez Zarząd jako znaczący. Nie zwalnia to osoby zalegającej z obowiązku wpłaty składki lub skorzystania z procedury opisanej w § 14 pkt. 2.

§ 15

Członek zwyczajny, może wykonywać prace zlecone przez Zarząd, wymagające nakładów finansowych. Może on wtedy być zwolniony z płacenia części lub całości kwoty składek – do wysokości poniesionej sumy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V, WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 16

Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 17

Walne Zebranie

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Towarzystwa. Uchwały Walnego Zebrania są ważne, jeśli zostały przyjęte większością głosów przez Członków Towarzystwa obecnych na danym Walnym Zebraniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem § 17 pkt. 7 i § 21 pkt. 1. Głosowanie jest jawne, chyba że w określonej sprawie zostanie zgłoszony i uchwalony wniosek o głosowanie tajne. W razie braku powyższego quorum Zarząd wyznacza drugi termin, najpóźniej w ciągu 15 dni. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych,
  z zastrzeżeniem § 21 pkt. 1.
 3. skreślony
 4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, do końca maja każdego roku. Jest ono prawomocne pod warunkiem powiadomienia o jego terminie i proponowanym porządku obrad/tematyce zebrania wszystkich członków zwyczajnych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Członkowie zwyczajni mogą w terminie tygodniowym zaproponować Zarządowi na piśmie propozycje zmian w porządku dziennym. Nie uszczupla to ich prawa zgłoszenia takich propozycji podczas Zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych. Obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane i jest prawomocne pod warunkiem powiadomienia o jego terminie wszystkich członków zwyczajnych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
  (1) uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa przy zachowaniu wymogów § 17 pkt. 7
  (2) wybór Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na trzyletnią kadencję
  (3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Towarzystwa oraz udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
  (4) uchwalanie programu działania Towarzystwa,
  (5) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub likwidacji działalności gospodarczej,
  (6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do związku stowarzyszeń lub wystąpieniu z niego,
  (7) uchwalanie zaproponowanej przez Zarząd wysokości składki członkowskiej i terminów jej wpłaty,
  (8) rozpatrywanie odwołań Członków od uchwał Zarządu oraz rozpatrywanie ich skarg na działalność Zarządu,
  (9) przyznanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
  (10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa z zachowaniem wymogów § 21.
 7. Uchwała o zmianie statutu może być głosowana pod warunkiem przesłania jej projektu (lub po
  przedstawieniu projektu zmian przed podjęciem uchwały) wraz z zawiadomieniem o terminie
  i porządku dziennym zebrania. Uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów Członków Towarzystwa obecnych na danym Walnym Zebraniu.

§ 18

 1. Przewodniczący Towarzystwa jest Członkiem Zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom
  i koordynuje jego prace, kieruje pracami Towarzystwa między Walnymi Zebraniami oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 2. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu do siedmiu Członków, którzy wybierają spomiędzy siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd konstytuuje się w ciągu 7 dni od Walnego Zebrania, na którym został wybrany. Zarząd określa zakres czynności swoich członków zgodnie
  z Regulaminem Pracy Zarządu, który nie może być sprzeczny ze Statutem.
 3. Prawo do składania w imieniu Towarzystwa wiążących oświadczeń mają łącznie dwie spośród następujących osób: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący lub Sekretarz, w sprawach finansowych zaś: Przewodniczący i Skarbnik.
 4. Tryb wyboru Przewodniczącego: w czasie Walnego Zebrania wyborczego, każdy z Członków Towarzystwa ma prawo zgłosić kandydaturę Członka zwyczajnego na funkcję Przewodniczącego. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów w głosowaniu tajnym wszystkich obecnych członków Walnego Zebrania.
 5. Ustępujący Przewodniczący może być kandydatem na tę funkcję w kolejnej kadencji.
 6. Tryb wyboru członków Zarządu jest analogiczny do trybu wyboru Przewodniczącego (§ 18 pkt. 4). Liczba Członków Zarządu w kolejnej kadencji powinna być ustalona przed rozpoczęciem głosowania.
 7. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być kandydatami do Zarządu kolejnej kadencji.
 8. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu trwa trzy lata.
 9. Zarząd:
  (1) kieruje działalnością Towarzystwa,
  (2) przedstawia sprawozdanie z prac Zarządu na Walnym Zebraniu członkom Towarzystwa,
  (3) realizuje uchwały Walnych Zgromadzeń,
  (4) uchwala oświadczenia wyrażające oficjalne stanowisko Towarzystwa,
  (5) ustala zasady gospodarki finansowej Towarzystwa,
  (6) ustala wysokość składki członkowskiej,
  (7) uchwala roczny budżet,
  (8) ustala szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych swych członków oraz dopuszczalny zakres zastępstwa,
  (9) przyjmuje nowych członków Towarzystwa i wnioskuje do Walnego Zebrania o przyznanie członkostwa honorowego,
  (10) powołuje komisje, komitety i zespoły robocze Towarzystwa, określa cele i zasady ich działania
  (11) decyduje o zawarciu umów o świadczenie usług na rzecz Towarzystwa, jeśli jest to konieczne dla realizacji celów statutowych Towarzystwa,
  (12) może upoważniać Członków Towarzystwa do reprezentowania Towarzystwa w kraju i za granicą w określonych sprawach lub podczas określonych imprez,
  (13) decyduje o zwrocie Członkom Towarzystwa udokumentowanych kosztów, związanych
  z realizacją celów i zadań Towarzystwa (zgodnie z § 15),
  (14) wyklucza członków Towarzystwa za działalność godzącą w jego dobre imię; od decyzji
  o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania,
  (15) podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków Towarzystwa osoby zalegające ze spłatą składek przez okres dłuższy niż jeden rok (z zastrzeżeniem § 14 pkt. 3),
  (16) decyduje, na pisemny wniosek zainteresowanego członka, o czasowej prolongacie składek członkowskich lub okresowym z nich zwolnieniu.
 10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków,
  z tym, że uchwały w sprawach finansowych nie mogą być głosowane pod nieobecność Skarbnika. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Jednakże uchwały o wykluczeniu z Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.
 11. W pilnych sprawach Zarząd może podejmować uchwały w trybie telefonicznym lub pocztą elektroniczną pod warunkiem ich zatwierdzenia na najbliższym zebraniu Zarządu. Przy podejmowaniu uchwał w tym trybie głos decydujący ma Przewodniczący, a w sprawach finansowych – Skarbnik.
 12. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu w trakcie trwania kadencji lub w przypadku innej sytuacji losowej, która uniemożliwia mu pełnienie dalej swojej funkcji, Zarząd PTR przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu kandydaturę/y członka/ów, który/rzy wyraził/li zgodę na pełnienie danej funkcji. Członkiem Zarządu zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów w głosowaniu jawnym wszystkich członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 13. W przypadku niewypełniania przez członka Zarządu obowiązków przez 30 dni roboczych, przewodniczący PTR zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym wnioskuje o odwołanie danego członka z funkcji. Tryb wyboru nowego członka Zarządu odbywa się analogicznie jak
  w sytuacji z pkt. 12.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch lub trzech członków, którzy wybierają spośród siebie sekretarza. Komisja konstytuuje się w ciągu 7 dni od Walnego Zebrania, na którym została wybrana.
 2. Tryb wyboru członków Komisji Rewizyjnej jest analogiczny do trybu wyboru Przewodniczącego
  i członków Zarządu (por. § 18 pkt. 4 i 6). Członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej mogą być kandydatami do Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 4. Komisja Rewizyjna kontroluje bieżącą działalność Towarzystwa, w szczególności stan finansów, oraz składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu, zawierające wniosek w przedmiocie absolutorium dla Przewodniczącego i Zarządu. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch (gdy Komisja liczy trzy osoby) lub trzech (gdy Komisja liczy cztery osoby) członków Komisji, przy czym w przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.
 5. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji lub
  w przypadku inne sytuacji losowej, która uniemożliwia mu pełnienie dalej swojej funkcji, Komisja Rewizyjna PTR przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu kandydaturę/y członka/ów, który/rzy wyraził/li zgodę na pełnienie danej funkcji. Członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów w głosowaniu jawnym wszystkich członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 

ROZDZIAŁ VI, MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 20

 1. Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, dotacji, opłat konferencyjnych, zbiórek publicznych, darowizn, grantów, spadków, zapisów.
 3. Do zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis Przewodniczącego i Skarbnika lub jednej z tych osób i dwu innych członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII, ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 21

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa może podjąć Walne Zebranie, pod warunkiem, że wniosek w tej sprawie zawarto w zawiadomieniu o Zebraniu. Uchwała taka wymaga większości 2/3 głosów w obecności 2/3 członków zwyczajnych i honorowych, a w drugim terminie – w obecności połowy członków zwyczajnych. Głosowanie ma charakter jawny i odbywa się przez podniesienie ręki oraz złożenie do protokołu podpisanej kartki z imieniem, nazwiskiem i zaznaczeniem pozycji: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Wniosek o głosowanie tajne jest niedopuszczalny.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje komisję likwidacyjną.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content