Historia konferencji PTR
 /  Historia konferencji PTR

Rhetoric in the Knowledge Society

2018: XVI konferencja PTR pt. Retoryka i pieniądze

Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW odbyła się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Warszawie.

Pieniądze to nie tylko środek wymiany, ale przede wszystkim środek komunikacji. Mają zatem znaczenie praktyczne i symboliczne. Skoro zaś są symbolem i środkiem komunikacji, to – by przywołać definicję Kennetha Burke’a – mamy tu do czynienia z retoryką. Pieniądze same w sobie mają ogromną siłę perswazji. Ale równie ważne jest to, co o nich myślimy i jak chcemy przekonać innych, by podzielali nasz punkt widzenia. Pieniądze wywołują spory, mogą być źródłem podziałów społecznych. Jak o nich mówimy i piszemy w debacie publicznej? Stosunek do pieniędzy wiele mówi nam o kulturze danego społeczeństwa. Równie istotne jest to, jak przekonujemy, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. Jak mówimy o różnych systemach wartości? Jak przedstawiamy ludzi, którzy zrezygnowali z bogactwa na rzecz innych celów?

Program

SPRAWOZDANIE W RES RHETORICA

XVII konferencja PTR: Retoryka i pieniądze


2017: XVI konferencja PTR pt. Retoryka wartości

Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowana we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW odbyła się w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Warszawie.

Temat – retoryka wartości – odnosił się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcieliśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesowała nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości.

SPRAWOZDANIE W RES RHETORICA

XVI konferencja PTR: Retoryka wartości


2016: XV konferencja PTR pt. Retoryka doradzania

XV jubileuszowa Konferencja PTR zorganizowana we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) odbyła się w dniach  17-18 listopada 2016 roku w Warszawie.

Wszelkie kontakty społeczne zawsze niosły ze sobą konieczność dokonywania wyborów. Na wybory te wpływało i wpływa wiele czynników, zależnych od charakterystycznych dla danej epoki sposobów przekazywania informacji, potrzeb społecznych, poziomu wiedzy, etc. Obserwując ewolucję sposobów wywierania wpływu, dostrzegamy przejście od dominacji środków „twardych” (rozkazów, nakazów, zakazów), do preferencji środków „miękkich” (rad, porad i sugestii). Środki „miękkie”, paradoksalnie, nie są wcale słabe; czasem działają dzięki faktycznej wolności wyboru spośród wielu propozycji, czasem jednak ta wolność okazuje się iluzoryczna.

SPRAWOZDANIE W RES RHETORICA


2015: Rhetoric of the Knowledge Society

Rhetoric Society of Europe organizes a cycle of biannual conferences, unified by a common topic: Rhetoric in Society. The main purpose of the Rhetoric in Society conference series is to bring together scholars sharing a common interest in the modern applications of rhetoric as involved in different contemporary social phenomena. The Rhetoric in Society 5 conference was organized in collaboration with the Polish Rhetorical Society in Warsaw (24-26.06.2015). The venue of the conference was the University of Warsaw. The topic proposed for the 2015 edition wass “Rhetoric in the Knowledge Society”.

The ideal of sapere aude (“do dare to know”) has been known since antiquity. However, the conceptualization of the Knowledge Society is relatively recent. Knowledge, as one of the key concepts in modern society, may also be viewed from a rhetorical perspective. Knowledge is created within discourses and articulated in texts. These texts contribute to creating the very concept of knowledge and its internal qualifications such as scientific and non-scientific knowledge. The texts persuade the audience to various knowledge claims and dissuade it from others. The goal of the conference is to articulate ways in which knowledge is conceptualized and made manifest through different rhetorical practices in various contexts of communication within society. We invite papers that address at least one of the two notions of ‘rhetoric’: rhetoric as an object of analysis and rhetoric as a theoretical and methodological framework. Rhetoric as an object of analysis may include, e.g., texts constitutive of academic discourse, scientific popularization, expert discourse, lay discourse on knowledge and dealing with knowledge, as well as representations of knowledge in literature, advertising, art, or humor. Rhetoric as a theoretical and methodological framework encompasses the conceptual and methodological tools elaborated within the long tradition, from the Aristotelian naturalist model of rhetoric to modern developments and innovative approaches that foster the theoretical progress of the discipline.

SPRAWOZDANIE W RES RHETORICA

Rhetoric in the Knowledge Society

2015: XIV konferencja PTR pt. Retoryka wizerunku medialnego

Konferencja PTR zorganizowana wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW odbyła się w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Warszawie.

Współcześnie jednym z kluczowych elementów debaty publicznej są medialne wizerunki jej uczestników. Ponieważ media masowe są dziś główną przestrzenią, w której toczy się debata, stąd cenna stała się umiejętność posługiwania się językiem mediów (w wymiarze technologicznym, werbalnym i wizualnym) oraz tworzenia przekonującego wizerunku swojej osoby, firmy, partii czy idei. Wizerunek medialny to zespół cech i zachowań, które budują obraz danej osoby, instytucji czy sprawy w umysłach odbiorców mediów. Zagadnienie to rozpatrywane jest najczęściej przez pryzmat marketingu czy komunikowania politycznego. Perswazyjność wizerunków medialnych czyni z nich jednak także przedmiot analizy retorycznej.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W RES RHETORICA


2014: XIII konferencja PTR pt. Retoryka i normy komunikacji

Na XIII konferencji Polskiego Towarzystwa Retoryczna, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 24 referaty przedstawione zostały przez badaczy z 17 ośrodków akademickich i instytucji naukowych. Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, otwierając konferencję, ogłosił powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Retoryką Stosowaną – wspólnej inicjatywy IBL PAN oraz PTR. Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania inauguracyjnego numeru czasopisma PTR – Res Rhetorica.

Gościem specjalnym konferencji była Alejandra Vitale, reprezentująca Argentyńskie Towarzystwo Retoryczne, która po krótkim wprowadzeniu na temat tradycji i stanu obecnego badań nad retoryką w Argentynie, przedstawiła wyniki swoich analiz dotyczących dokumentów wytwarzanych przez służby bezpieczeństwa w różnych ustrojach politycznych. Dowodziła, że normy gatunkowe raportów tajnych agentów są trwalsze niż jakiekolwiek zmiany ustrojowe.

Jak co roku referaty prezentowane na konferencji stworzyły niezwykle ciekawą panoramę badań i refleksji retorycznej. Przedmiotem dyskusji stały się m. in. retoryka mediów i obowiązujące w niej normy, zasady przestrzegana i łamane w komunikacji marketingowej, zmieniające się normy w zmediatyzowanym dyskursie politycznym. Wystąpienia dotyczyły materiałów źródłowych z różnych epok (od listów św. Augustyna, przez staropolskie herbarze i prasę sprzed II wojny światowej, po memy internetowe i tweety), łączyła je jednak wspólna refleksja nad sposobami rozumienia i wykorzystywania retoryki mogącej być źródłem norm służących skutecznej komunikacji.


2013: XII konferencja PTR pt. Retoryka wizualna

XII konferencja PTR (współorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych SGGW), główny organizator: dr Agnieszka Kampka.


2012: XI konferencja PTR pt. Retoryka sporu

XI konferencja PTR (współorganizowana przez Zakład Retoryki i Mediów Instytutu Języka Polskiego UW), główny organizator: dr Agnieszka Budzyńska-Daca.


2011: X konferencja PTR pt. Retoryka i władza

X konferencja PTR (współorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych SGGW), główny organizator: dr Agnieszka Kampka.


2010: IX konferencja PTR pt. Retoryka w komunikacji specjalistycznej

IX konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska.


2009: VIII konferencja PTR pt. Retoryka i polityka/ Rhetoric and Politics

VIII konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska.

2009: VII konferencja PTR pt. Retoryka krytyki w dyskursie akademickim. Konflikty, polemiki, kontrowersje / La rhétorique de la critique dans le discours universitaire. Conflits, polémiques, controverses

VII konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska.


2008: VI konferencja PTR pt. Retoryka i historia

VI konferencja PTR, główny organizator: dr Maria Załęska.


2007: VI konferencja PTR pt. Retoryka a nauka

V konferencja PTR, główny organizator: dr Maria Załęska.


2005: IV konferencja PTR pt. Retoryka i argumentacja

IV konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański.


2004: III konferencja PTR pt. Retoryka w badaniach literackich III

III konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański.


2003: II konferencja PTR pt. Retoryka w badaniach literackich II

II konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański.


2002: I konferencja PTR pt. Retoryka w badaniach literackich I

I konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content