Walne Zebranie PTR i plany na kolejny rok
 /  Aktualności / Walne Zebranie PTR i plany na kolejny rok
Walne Zebranie PTR i plany na kolejny rok

Walne Zebranie PTR i plany na kolejny rok

Jak co roku członkowie PTR spotkali się na Walnym Zebraniu, by podsumować działania towarzystwa i jego zarządu w okresie sprawozdawczym. Przewodnicząca podsumowała krótko tegoroczny Kongres Retoryczny,  poinformowała o innych działaniach naukowych, organizacyjnych i popularyzatorskich zarządu oraz osiągnięciach członków.

Wybrane punkty ze sprawozdania

 • Wiceprzewodnicząca PTR, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. UW, reprezentuje PTR w Radzie Towarzystw Naukowych przy PAN jako członkini Rady w kadencji 2023-2026. Obecnie współpracuje w przygotowaniu Słownika towarzystw naukowych. Hasło dotyczące PTR zostało opracowane przez dr hab. Marię Załęską, prof. UW, przy współudziale pozostałych członkiń Zarządu.

 

 • Patronaty PTR
  1) PTR objęło patronatem XXXVI Konferencję Stowarzyszenia „PRom”, o trendach, technologiach i taktykach, która odbędzie się w dniach 2-5 czerwca 2024 w Katowicach.
  2) PTR po raz trzeci objęło patronatem ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką pt. Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja, organizowaną przez Koło Naukowe Prostego Języka UW, która odbyła się w dniach 18–19 .05.2023.
  3) PTR objęło patronatem kolejną edycję PolMoot – pierwszego w Polsce turnieju w formacie “moot court”, stworzonego z inicjatywy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
  4) Pod patronatem PTR 25 maja 2023 odbyło się spotkanie naukowe Jak napisać pracę dyplomową z retoryki? zorganizowane przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS. Spotkanie skierowane było do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym.

 

 • 14 grudnia odbyło się II seminarium naukowe z cyklu Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?, zorganizowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów UW, skierowane do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym. Tematem spotkania była retoryka w badaniach mediów w kontekście przygotowywania prac dyplomowych. Temat ten przedstawiła dr hab. Barbara Sobczak, prof. UAM.

 

 • W 2023 roku w V edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z retoryki zgłoszono 11 prac. Do konkursu nadesłano 8 prac magisterskich: 7 w jęz. polskim i 1 w jęz. włoskim, oraz 3 prace licencjackie: 2 w jęz. polskim i 1 w jęz. francuskim.

Autorzy prac reprezentowali Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej o zwyciężczyniach tegorocznej edycji: tutaj.

Zanonimizowane prace oceniało jury w składzie: dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW (przewodnicząca Jury i członek zarządu PTR ), dr hab. Mirosław Ryszkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr hab. Marta Sobieszewska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki); dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Nad organizacją Konkursu czuwała dr hab. Anna Tryksza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

 

 • Czasopismo Res Rhetorica zachowuje niezmiennie od 10 lat systematyczność publikacji. W okresie sprawozdawczym opublikowano 4 numery.
  Nr 1 (2023): Retoryka zdrowia i choroby/Rhetoric of health and illness (redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Joanna Partyka).
  Nr 2 (2023): Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric (redaktorki numeru: Anna Bendrat, Ewa Modrzejewska, Elżbieta Pawlak-Hejno)
  Nr 3 (2023): Retoryka różnych perspektyw (redaktorka numeru: Agnieszka Kampka)
  Nr 4 (2023): Retoryka w Skandynawii/Rhetoric in Scandinavia (redaktorzy numeru: Tommy Bruhn, Lisa S. Villadsen, Ewa Modrzejewska)

 

Dziesiąty rok wydawania polskiego czasopisma retorycznego o międzynarodowym zasięgu zakończyliśmy wspólnym numerem ze skandynawskimi badaczami z Uniwersytetu w Kopenhadze, by przybliżyć współczesne badania retoryczne, w tym również młodych badaczy, z północnej części Europy.

Łącznie opublikowanych zostało 30 artykułów, poddanych uprzednio podwójnej ślepej recenzji, w tym: 25 po polsku i 5 anglojęzycznych. Ponadto nasi autorzy zrelacjonowali 5 wydarzeń poświęconych retoryce w Polsce i na świecie. Ukazały się również recenzje 6 książek. Wśród autorów dominowali w tym roku polscy badacze, reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Akademię Ignatianum w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Łódzki. Zagraniczni autorzy reprezentowali renomowane ośrodki europejskie: Norwegię (University of Bergen), Niemcy (University of Tübingen) i Szwecję (Lund University).

Wśród planów na przyszły rok znalazły się:

Plany działalności w roku 2024/25
1. Opracowanie materiałów po Ogólnopolskim Kongresie „Retoryka – Edukacja – Innowacja” (publikacje, materiały na stronie PTR)
2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń: planowane są kolejne spotkania, zgodne z zainteresowaniami członków PTR (np. na temat prowadzenia prac dyplomowych).
3. Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, społecznymi, kulturalnymi, wyższymi uczelniami oraz szkołami aktywnymi w dziedzinie retoryki
4. Doradztwo i działania w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej dotyczącej tematyki zgodnej z celami PTR (zwłaszcza obejmującej ruch debatancki)
5. Działalność wydawnicza w zakresie zgodnym z celami PTR (planowane jest systematyczne wydawanie kolejnych numerów czasopisma „Res Rhetorica”).
6. Kontynuacja działalności promocyjnej i informacyjnej,  propagowanie dorobku polskich badań i badaczy w zakresie zgodnym z celami PTR (w newsletterze, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych).
7. Organizowanie wydarzeń jednorazowych i cyklicznych, w tym konkursów, integrujących osoby zajmujące się działaniami związanymi z celami PTR (planowana jest kolejna edycja konkursu na pracę dyplomową).

Zachęcamy członków PTR do występowania z referatami na konferencjach i seminariach PTR, a także do zgłaszania tematów wykładów lub warsztatów, które chcieliby poprowadzić w ramach swojej działalności w PTR.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content