Znamy Laureatki V Konkursu PTR
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Znamy Laureatki V Konkursu PTR
Znamy Laureatki V Konkursu PTR

Znamy Laureatki V Konkursu PTR

W czasie Ogólnopolskiego Kongresu Retorycznego zostały uroczyście ogłoszone wyniki V Konkursu PTR na najlepsze prace dyplomowe wykorzystujące narzędzia retoryki.

Julia Drużkowska z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego jest laureatką tegorocznego Konkursu.

Zwycięska praca magisterska pt. Persuadere all’uguaglianza di genere. Un paragone delle campagne promozionali delle università italiane e francesi [Przekonywanie do równości płci. Kampanie promocyjne uniwersytetów włoskich i francuskich w perspektywie porównawczej] przygotowana została pod kierunkiem dr hab. Marii Załęskiej, prof. UW.

Praca została doceniona za nowatorstwo i oryginalność podjętego tematu. Jury zwróciło uwagę na dyscyplinę myślenia oraz świetne wykorzystanie narzędzi retorycznych. Część analityczną zaprezentowano w dwóch językach: włoskim i francuskim. Jury podkreśliło również ważkość, współczesność tematu podjętego przez Autorkę. Zauważona została jego waga w kontekście  społecznego oddziaływania, a obserwacje i wnioski Pani Julii Drużkowskiej są szczególnie istotne dla środowiska akademickiego.

„Podjęta w pracy analiza porównawcza strategii perswazyjnych przyjętych w ramach sześciu kampanii reklamowych uniwersytetów francuskich i włoskich, w celu promowania wartości równości płci, miała odpowiedzieć na pytanie o stosunek badanych instytucji do tej kwestii. (…)  Przedstawione wnioski pokazują, że bardzo trudno jest uczelniom sformułować przekaz w taki sposób, by żadna z płci nie czuła się dotknięta lub dyskryminowana.” (z opinii dr hab. Marty Sobieszewskiej, prof. UMCS)

Bardzo oryginalna praca. Na najwyższe uznanie zasługuje fakt, że jest ona napisana z perspektywy porównawczej: uniwersytetów francuskiego i włoskiego, a właściwie trzech uniwersytetów z Francji i trzech z Włoch.  (z opinii dr hab. Sylwii Skuzy, prof. UMK)

„Autor/ka wykazuje bardzo dobrą znajomość literatury przedmiotu w zakresie analizy retorycznej i trafnie interpretuje omawiane zjawiska. Praca prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz niewątpliwe walory poznawcze i naukowe.” (z opinii dr hab. Magdaleny Szeflińskiej-Baran, prof. UŁ).

W kategorii prac licencjackich wyróżnienie otrzymała Anita Londzin z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Praca pt. Skarga pokrzywdzonego męża – edycja krytyczna XVII-wiecznej mowy sejmikowej powstała pod opieką dr hab. Marii Barłowska, prof. UŚ.

Jury zwróciło uwagę na dojrzałość wywodu, porządek myśli oraz świetny język pracy, która obejmuje trudny do opracowania materiał (mowy sejmikowe), a rzetelność wykorzystania narzędzi retorycznych budzi uznanie. Praca właściwie mogłaby spełniać wymogi stawiane pracom magisterskim.

„Zadziwiająca dojrzałość języka. Bardzo dobra kompozycja pracy. Dobrze wykorzystany aparat retoryczny do analizy wybranego materiału.” (z opinii dr hab. Agnieszki Kampki, prof. SGGW)

„Autor/Autorka „czuje temat”, przeto zaprezentowany w pracy, spójny logicznie wywód z szczegółowymi analizami, nacechowany precyzją terminologiczną i konsekwentnym stosowaniem paradygmatu literackiego, językowego, retorycznego jest atrakcyjny pod względem poznawczym.” (z opinii dr hab. Zbigniewa Trzaskowskiego, prof. UJK)

„Oryginalność tematu w kontekście retoryki; proporcja między częścią poświęconą prezentacji dotychczasowych teorii a częścią poświęconą własnemu badaniu (przewaga własnego wkładu nad przeglądem literatury).” (z opinii dr hab. Mirosława Ryszkiewicza)

Zanonimizowane prace oceniało jury w składzie:

  • dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW (przewodnicząca Jury i członek zarządu PTR ),
  • dr hab. Mirosław Ryszkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
  • dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
  • dr hab. Marta Sobieszewska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
  • dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki); dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Nad organizacją Konkursu czuwała dr hab. Anna Tryksza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Bardzo cieszymy się rosnącego zainteresowania studentów i promotorów wykorzystaniem narzędzi retorycznych w pracach dyplomowych. Serdecznie gratulujemy Laureatkom i Promotorkom!

 

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content