Konkurs PTR
 /  Konkurs PTR

KONKURS PTR

W wielu ośrodkach naukowych w Polsce powstają prace licencjackie i magisterskie, w których studenci analizują retorykę poszczególnych autorów lub aktorów społecznych oraz wykorzystują narzędzia retoryczne, by badać rozmaite typy dyskursów. Prace te powstają na różnych kierunkach studiów: polonistyce, filologiach obcych, dziennikarstwie, historii, socjologii.

Jednym z celów działalności Polskiego Towarzystwa Retorycznego jest integrowanie środowiska uczonych zajmujących się retoryką. Jednocześnie pragniemy wspierać młodych badaczy i upowszechniać wiedzę na temat retoryki. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki służy tym właśnie celom.

Co roku zapraszamy do zgłaszania obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat prac licencjackich i magisterskich, w których wykorzystano narzędzia retoryczne.

R E G U L A M I N

Konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego

na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

§ 1. Cele konkursu

Polskie Towarzystwo Retoryczne, zwane dalej PTR, ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, zwany dalej konkursem. Cele konkursu:

 • promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne,

 • popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych,

 • popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej,

 • wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu retoryki,

 • poszerzanie wiedzy studentów na temat retoryki,

 • integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką.

§ 2. Czas trwania konkursu

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 31 stycznia 2021 roku. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany na stronie www.retoryka.edu.pl oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji PTR. Autorzy zgłoszonych prac zostaną ponadto poinformowani drogą mailową.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy w okresie dwóch lat przed jego ogłoszeniem obronili pracę dyplomową, mogącą stanowić przedmiot Konkursu.

2. Praca może być zgłoszona do konkursu tylko raz.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytucjach naukowych, które zostały obronione i ocenione na ocenę bardzo dobrą.

4. Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują autorzy tych prac lub ich promotorzy.

5. Zgłoszenie pracy dyplomowej do udziału w Konkursie należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy oraz pod adres: retoryka.ptr@gmail.com, Zgłoszenie powinno zawierać: 

 • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF wraz ze streszczeniem w języku polskim; pozbawiony imienia i nazwiska autora oraz innych elementów pozwalających na jego identyfikację

 • oświadczenia autora o obronie pracy wraz z potwierdzeniem przez promotora lub zaświadczeniem uczelni o odbytej obronie pracy albo odpisem dyplomu ukończenia studiów (w formie skanu);

 • czytelne skany/ zdjęcia wypełnionych i podpisanych oświadczenia, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.

6. Prace oraz pozostałe dokumenty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

§ 4. Warunki oceny prac

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PTR, w skład której wchodzą specjaliści w zakresie retoryki, niebędący promotorami i recenzentami prac zgłoszonych do Konkursu.

2. Komisja ocenia prace według następujących kryteriów: 

 • poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej, 

 • walory naukowe i poznawcze pracy,

 • oryginalność i prezentacja problematyki,

 • zawartość merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu,

 • poprawność językowa.

§ 5. Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody w dwóch kategoriach: prac licencjackich i prac magisterskich. 

2. Nagrodą jest:

a) publikacja pracy lub jej fragmentów w czasopiśmie „Res Rhetorica”,

b) pokrycie kosztów udziału w wybranym przez laureata i uzgodnionym z PTR przedsięwzięciu naukowym (np. konferencja, warsztaty, szkoła letnia), które będzie związane tematycznie z retoryką (albo samo wydarzenie będzie miało związek z retoryką, albo Laureat będzie przedstawiał wybrane zagadnienie retoryczne), o ile Laureat nie będzie mógł skorzystać z oferty udziału w wydarzeniu organizowanym przez PTR. W zakres finansowania wchodzi np. koszt przejazdów lub opłaty rejestracyjnej w wysokości maks. do 250 zł na podstawie faktury wystawionej na PTR.

c) dyplom.

3. Komisja Konkursowa może nie przyznać żadnej nagrody. 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Polskie Towarzystwo Retoryczne z siedzibą przy ul. Oboźnej 8 w Warszawie. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: retoryka.ptr@gmail.com.

2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez administratora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.

4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 7. Informacje końcowe

1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania streszczeń lub fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez PTR oraz umieszczanych na stronach internetowych i w innych kanałach komunikacji).

2. W kwestiach merytorycznych nieobjętych regulaminem decydować będzie Komisja Konkursowa, a w sprawach organizacyjnych – organizator. Regulamin może ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród lub odstąpienia od przyznawania nagród, lub do odwołania konkursu.

Warszawa, 9.07.2020


Załącznik nr 1.

OŚWIADCZENIA O DANYCH I REGULAMINIE

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne, zawartymi w Regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

_________________________________        ___________________________________

            Miejscowość, data                                              Czytelny podpis uczestnika Konkursu


Załącznik nr 2.

Niniejszym oświadczam, że jestem wyłącznym autorem pracy dyplomowej pt. „__________________________________________________________” zgłoszonej w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z retoryki oraz że przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych do tego utworu. Przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu.

_________________________________          ___________________________________

            Miejscowość, data                                                Czytelny podpis uczestnika Konkursu


Załącznik nr 3.

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Retoryczne dobrowolnie udostępnionych w zgłoszeniu moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz tego, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Zezwalam na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia, nazwiska i wizerunku w związku z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, we wszelkich informacjach o wynikach tego Konkursu.

_________________________________     ___________________________________

            Miejscowość, data                                           Czytelny podpis uczestnika Konkursu


Załącznik nr 4.

Zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Retoryczne  dobrowolnie udostępnionych w zgłoszeniu moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz tego, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Zezwalam na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, we wszelkich informacjach o wynikach tego Konkursu.

_________________________________           ___________________________________

            Miejscowość, data                                                  Czytelny podpis promotora pracy

Poprzednie edycje konkursu

Wieści konkursowe

Bądź na bieżąco Zapisz się na nasz newsletter i nie przegap żadnej konferencji!