40 punktów dla „Res Rhetorica”!
 /  Aktualności / RR: aktualności / 40 punktów dla „Res Rhetorica”!
40 punktów dla „Res Rhetorica”!

40 punktów dla „Res Rhetorica”!

Jest nam niezwykle miło przekazać, że w najnowszym wykazie czasopism punktowanych, opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 31.07.2019, czasopismo „Res Rhetorica” uzyskało 40 punktów. Dziękujemy Autorom i Recenzentom za ich wysiłek.

Zachęcamy wszystkich do nadsyłania swoich tekstów i cytowania wartościowych publikacji, które od blisko 5 lat gromadzimy na stronie: www.ResRhetorica.com.


Kwartalnik „Res Rhetorica” to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej.

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej. Ukazują się w nim także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE).

 „Res Rhetorica” figuruje w następujących bazach danych:

  • SCOPUS
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – wchodzącej w skład Web of Science Core Collection
  • DOAJ – Directory of Open Access Journals
  • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus)
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2017: 100
  • BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki)
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Fot. https://flic.kr/p/obihej

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter