IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!
 /  Aktualności / Konkurs PTR / IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!
IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

Miło nam podać do wiadomości wyniki IV Konkursu PTR na najlepsze prace dyplomowe wykorzystujące narzędzia retoryki.

Po indywidualnej ocenie każdej z anonimowych prac, a następnie wspólnej dyskusji Jury zdecydowało przyznać:

  • nagrodę w kategorii prac magisterskich, którą otrzymała Monika Miłosz za pracę pod tytułem Serce i mózg w jednym grają rytmie. Kampanie zdrowotne dotyczące profilaktyki przeciwudarowej w ujęciu językowo-retorycznym, napisaną pod kierunkiem dr Marty Hanny Chojnackiej-Kuraś na Uniwersytecie Warszawskim;

IV Konkurs PTR mgr

  • wyróżnienie w kategorii prac licencjackiej, którą otrzymała Anna Perońska za pracę pod tytułem Rozpoznanie retoryczne przekazu multimodalnego. Na przykładzie wybranych zwiastunów filmowych, napisaną pod kierunkiem dr Ewy Modrzejewskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

IV Konkurs PTR LIC

Gratulujemy!

W uzasadnieniu decyzji Jury zwróciło uwagę na następujące kwestie:

  • w przypadku pracy nagrodzonej podkreślono, iż rozprawa oparta jest w zupełności na metodzie analizy retorycznej komunikatu perswazyjnego. Autorka poprawnie zastosowała elementy tej metody, jednocześnie wykazując skuteczność oraz perspektywę jej uniwersalności. Na uwagę zasługuje też odpowiednio przygotowany dobór materiału badawczego, co pozwoliło na jego pełną analizę;
  • w przypadku pracy wyróżnionej Jury podkreśliło, iż przeprowadzone rozważania zostały solidnie osadzone w retoryce klasycznej i narzędziami tej retoryki posłużono się do interpretacji wybranych przykładów zwiastunów filmowych. Układ kolejnych rozdziałów dobrze oddaje proces badawczy, natomiast analizy cechuje poprawność oraz zgodność ze standardami wiedzy tekstologicznej i semantycznej. Zaś koncepcja multimodalności wraz z retorycznymi narzędziami (kategoriami) oglądu tekstu stanowią właściwą podstawę myślenia o zwiastunie filmowym i sposobie jego badania.

Każda ze zgłoszonych do konkursu prac – 5 w kategorii prac licencjackich i 1 w kategorii prac magisterskich – została indywidualnie oceniona w anonimowym procesie przez specjalistów z zakresu retoryki wchodzących w skład Jury. W tym roku byli to:

  • dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
  • dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW i zarząd PTR
  • dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk, APS
  • dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR.

Przyjętych 7 kryteriów oceny: oryginalność tematu w kontekście retoryki, kompozycja pracy, teoria i metoda badań, sposób przeprowadzenia analizy, wnioski, bibliografia i język pozwoliły poddać rozprawy stosownej weryfikacji. Niemniej, najistotniejszą kwestią było efektywne wykorzystanie instrumentarium retorycznego.

Nad przebiegiem konkursu czuwała dr hab. Anna Tryksza z UMCS. Kolejna edycja konkurs przewidywana jest jesienią 2023 r. Do konkursu można zgłosić prace dyplomowe obronione na polskich uniwersytetach w ostatnich dwóch latach, które otrzymały w recenzjach ocenę bardzo dobrą.

Zapraszamy promotorów i dyplomantów do zgłaszania się w kolejnej edycji!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content