„Res Rhetorica” znów doceniona!
 /  Aktualności / „Res Rhetorica” znów doceniona!
„Res Rhetorica” znów doceniona!

„Res Rhetorica” znów doceniona!

Według najnowszego ministerialnego wykazu czasopism punktowanych „Res Rhetorica” ze 140 pkt. jest jednym z najwyżej punktowanych polskich czasopism z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Wśród przypisanych dyscyplin znalazła się również nowo wyodrębniona w dziedzinie nauk humanistycznych – polonistyka.

Redakcja wraz z gronem polskich i zagranicznych recenzentów dba o podnoszenie jakości naszego czasopisma. W wydawanym przez Polskie Towarzystwo Retoryczne czasopiśmie większość autorów afiliowanych jest w polskich ośrodkach naukowych, ale „Res Rhetorica” ma też swoich odbiorców w innych krajach; publikują u nas także badacze ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Czech, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Austrii czy Chorwacji (to dane za ostatnie trzy lata).

W roku 2022 ukazały się następujące tematyczne numery kwartalnika:

 

Łącznie w ubiegłym roku opublikowaliśmy 20 naukowych recenzowanych artykułów w języku polskim i 13 w języku angielskim. W 2022 roku wspierało nas 64 recenzentów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii, Słowacji i Holandii. Ich krytyczne i konstruktywne uwagi są jednym z kluczowych narzędzi podnoszących jakość pisma.

W tym roku w raporcie Clarivate Analytics „Res Rhetorica” uzyskała następujące wskaźniki metryczne: IF (0.1) oraz JCI 0.26. Nasze czasopismo klasyfikowane jest w kategorii Humanities, Multidisciplinary. CiteScore wg SCOPUS to 0.3. Wskaźniki te zależne są od liczby cytowań opublikowanych przez nas artykułów  w innych indeksowanych czasopismach.

Zachęcamy zatem autorów, recenzentów oraz badaczy do zapoznania się z bieżącym oraz archiwalnym dorobkiem środowiska retorycznego skupionego wokół „Res Rhetorica”, które obecnie zawiera się w 37 tematycznych numerach.

Najczęściej wyświetlane artykuły pochodzą zaś z ostatnich 3 lat i są to:

Tytuł artykułu Numer Liczba wyświetleń pliku z artykułem
Queerness of Hallyu 2.0: Negotiating Non-normative Identities in K-pop Music Videos Tom 7 Nr 2 (2020): Rhetoric of American Identities/Retoryka amerykańskich tożsamości 987
“Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication Tom 7 Nr 1 (2020): Retoryka kryzysu/ Rhetoric of Crisis 807
Exploring Visual Framing Strategies, Sentiment, and Product Presentation Modality in Instagram Posts of Fashion Influencers Tom 7 Nr 1 (2020): Retoryka kryzysu/ Rhetoric of Crisis 732
The Rhetoric of “Whataboutism” in American Journalism and Political Identity Tom 7 Nr 2 (2020): Rhetoric of American Identities/Retoryka amerykańskich tożsamości 686
Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej Tom 8 Nr 4 (2021): Współczesne teorie retoryczne/ Contemporary Rhetorical Theories 679
Media Representations of Black Boys and the Response of Contemporary African American Children’s Authors and Illustrators Tom 7 Nr 2 (2020): Rhetoric of American Identities/Retoryka amerykańskich tożsamości 668
Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press Tom 7 Nr 2 (2020): Rhetoric of American Identities/Retoryka amerykańskich tożsamości 660
Who’s the ‘real’ transgender? The representation and stereotyping of the transgender community on YouTube Tom 9 Nr 2 (2022): Retoryka wizerunku publicznego/ Rhetoric of the public image 616
Cinema and Environment: The Arts of Noticing in the Anthropocene Tom 8 Nr 2 (2021): Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/ Rhetoric of Ecology in Visual Culture 563
(Nie)grzeczność w kontaktach z ludźmi starszymi Tom 7 Nr 3 (2020): Retoryka (nie)grzeczności/ Rhetoric of (im)politeness 552

 

Zachęcamy również do udostępniania swojego dorobku na stronach internetowych instytucji, na platformach nauki i w mediach społecznościowych.

Z uwagi na interdyscyplinarny profil czasopisma „Res Rhetorica” została przypisana do następujących dyscyplin:

 • etnologia i antropologia kulturowa;
 • filozofia;
 • historia;
 • językoznawstwo;
 • literaturoznawstwo;
 • nauki o kulturze i religii;
 • nauki o sztuce;
 • polonistyka;
 • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków;
 • nauki o rodzinie;
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • nauki o polityce i administracji;
 • nauki prawne;
 • nauki socjologiczne;
 • pedagogika;
 • psychologia;
 • stosunki międzynarodowe;
 • nauki biblijne.

Szerokie spektrum tematyczne odzwierciedla charakter naszego czasopisma i różnorodny zespół twórców, wywodzących się z odmiennych środowisk badawczych. Niezmienny pozostaje jednak ściśle określony profil – skupienie na perspektywie retorycznej, zarówno w odniesieniu do tematyki, jak i prezentowanych metod badawczych.

Naszym celem jest bowiem wzmacnianie polskiego grona badaczy retoryki, tworzenie platformy wymiany myśli z badaczami spoza Polski oraz umacnianie forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechnianie badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zachęcamy do śledzenia naszego, przeznaczonego główne dla odbiorców polskojęzycznych, profilu na Facebooku skierowanego do społeczności międzynarodowej profilu na Twitterze (obecnie: X).

Na lata 2022/2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” przyznało nam dotację na dalsze podnoszenie jakości czasopisma.

(fot. Pixabay/dhanelle)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content