Wyniki I Konkursu PTR na pracę dyplomową
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Wyniki I Konkursu PTR na pracę dyplomową
Wyniki I Konkursu PTR na pracę dyplomową

Wyniki I Konkursu PTR na pracę dyplomową

Miło nam ogłosić, że Laureatką I Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki została Pani mgr Aleksandra Łukowska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Do pierwszego i jedynego tego typu konkursu zgłoszono 9 prac obronionych na Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Łódzkim i z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

Tematyka prac była bardzo zróżnicowana – od retoryki w pracy trenera piłki nożnej, przez analizę folderów reklamowych, retoryki w grach komputerowych i literaturze fantasy, po analizę kazań i wystąpień prezydenckich.

Wszystkie prace oceniane były anonimowo przez trzyosobowe jury, w skład którego wchodziły: dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW, dr hab. Barbara Sobczak, prof. UAM oraz dr hab. Agnieszka Kampka reprezentująca PTR. Jury oceniało wartość merytoryczną prac, poprawność zastosowania wybranej metody retorycznej, poprawność językową oraz wykorzystanie literatury przedmiotu. Jednogłośnie zadecydowano o nieprzyznaniu nagrody w kategorii prac licencjackich i o nagrodzeniu wybranej pracy magisterskiej.

W uzasadnieniach oceny nagrodzonej pracy Retoryka współczesnego teatru improwizowanego. Krytyka gatunkowa formatu Harold, jurorki podkreślały oryginalność tematu i dużą samoświadomość badawczą Autorki.

Praca przedstawia improwizację w różnych dziedzinach sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem teatru improwizowanego Harolda. Autorka – wnikliwie analizując zarówno założenia tej formy, jak i dwa konkretne spektakle – odsłania retoryczny charakter opisywanego gatunku. Przygląda się celom uczestników Harolda, strategiom komunikacyjnym improwizatorów, kompozycji spektaklu, topice z uwzględnieniem werbalnego i niewerbalnego wymiaru komunikacji. Interesujące są też spostrzeżenia na temat audytorium, które jest aktywnym uczestnikiem opisywanego zdarzenia komunikacyjnego.

Autorka, biorąc na warsztat teatr improwizowany Harolda, jak sama zauważa, staje wobec wyzwania analizy zjawiska słabo opisanego w literaturze przedmiotu. Wymaga to od niej dużej samodzielności badawczej. Formułowane tezy posiadają bogatą egzemplifikację. Analizy pokazują dojrzałość naukową badaczki, dowodzą niezwykłej erudycji i orientacji w literaturze przedmiotu.

W opiniach jury czytamy:

Temat pracy bardzo interesujący, wywód staranny, wnioski adekwatne. Ambitny cel zbadania obszarów pozornie sobie przeciwstawnych. Dobre uzasadnienie tezy, że we współczesnym teatrze improwizowanym istnieje szczególny, specyficzny rodzaj retoryki, poddający się opisowi i analizie. Interesująca analiza zespolenia dwu rzeczywistości scenicznych, zwłaszcza powtarzalnych strategii, dających się ująć w ramy retorycznej analizy. Poprawna analiza zarówno tradycyjnej budowy mowy oratorskiej, jak i strategii jej wygłaszania.

Za dwie największe zalety tej pracy uznać należy z jednej strony oryginalność podjętego tematu oraz konsekwencję i ogromną dyscyplinę badawczą. Praca pokazuje dużą erudycję Autora/ki i świetną znajomość tematu, jest napisana pięknym językiem, przeprowadzona analiza jest rzetelna, a wnioski dobrze uzasadnione.

Praca napisana doskonałą polszczyzną. Bardzo satysfakcjonująca czytelniczo. Praca dowodzi dojrzałości naukowej badaczki i doskonałego opanowania narzędzi retorycznej analizy. Niezwykle rzetelna, wielostronna analiza pozwala pokazać retoryczny charakter improwizowanych spektakli, które, jak się okazuje, posiadają powtarzalne, swoiste cechy. Należy docenić odwagę podjęcia tematu nieoczywistego, wnikliwość analizy, trafność formułowanych sądów, a także umiejętność syntezy.

Nagrodzona praca zostanie opublikowana, a Autorka otrzymała możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wybranym wydarzeniu organizowanym przez PTR.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone jako zwieńczenie XVIII konferencji PTR pt. Retoryka i medycyna 19 listopada w Warszawie.

Celem konkursu było promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne, popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych, popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej, wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu retoryki, poszerzanie wiedzy studentów na temat retoryki oraz integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu również spotkają się z zainteresowaniem studentów. 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter