100 pkt. dla „Res Rhetorica”
 /  Aktualności / RR: aktualności / 100 pkt. dla „Res Rhetorica”
100 pkt. dla „Res Rhetorica”

100 pkt. dla „Res Rhetorica”

Z dumą informujemy, że wydawane przez Polskiego Towarzystwo Retoryczne czasopismo naukowe „Res Rhetorica” otrzymało w najnowszym wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki aż 100 punktów, tworząc czołówkę wydawanych w Polsce czasopism publikujących prace z dyscyplin humanistycznych i społecznych. Przyjmujemy ten fakt jako dowód uznania dla 6-letniej nieustannej pracy redakcji nad międzynarodowym rozwojem i rozpoznawalnością  periodyku.

Res Rhetorica 100 pkt

„Res Rhetorica” to kwartalnik wydawany od 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (PTR), którego publikacja jest możliwa dzięki składkom członków PTR. Czasopismo ma profil interdyscyplinarny (głównie nauki humanistyczne i społeczne), wydawane jest w otwartym dostępie na stronie: www.ResRhetorica.com.

 Tematyka pisma: Oryginalność i unikatowość czasopisma „Res Rhetorica” wynika z tego, że scala ono badania retoryczne i służy ugruntowywaniu pola badawczego. Czasopismo tworzy powszechnie dostępną przestrzeń wymiany myśli na temat retoryki, gromadzi prace dotyczące tematów i metod badawczych, które dotychczas rozproszone były w czasopismach i monografiach z różnych dyscyplin, także w komercyjnych publikatorach. Podejmowane w czasopiśmie „Res Rhetorica” tematy dotyczą w toczących się w sferze publicznej dyskusji, przynoszą nowe ujęcia i perspektywy (m.in. retoryka cyfrowa, retoryka związana z ochroną środowiska, retoryka wizualna). Jednocześnie publikowane są artykuły dotyczące polskiego dziedzictwa kulturowego, odnoszące się m.in. do przykładów staropolskiego oratorstwa i dorobku polskich badaczy retoryki. 

Redakcja: Redakcję i radę naukową tworzy interdyscyplinarny zespół specjalistów w zakresie retoryki, argumentacji, badań nad komunikowaniem z różnych ośrodków badawczych w Polsce. Rada naukowa składa się z ekspertów polskich i zagranicznych (ci ostatni stanowią 80%).

Autorzy: Nasi polscy autorzy są przedstawicielami nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, z różnych ośrodków akademickich z całej Polski. Publikujemy teksty w języku polskim i angielskim. Zagraniczni autorzy pochodzą z różnych krajów (dotychczas opublikowaliśmy prace autorów z 50 uczelni z całego świata) i stanowią ok. 40% wszystkich autorów. Polskim badaczom zapewniamy możliwość bezpłatnej publikacji i dotarcie do szerokiego, międzynarodowego grona odbiorców (jeśli chcą publikować po angielsku) lub zaznajomienie polskich odbiorców z najnowszymi wynikami badań czy polskimi tradycjami retorycznymi. 

Recenzenci: Szeroka sieć recenzentów (w roku 2020 było to 77 osób, w tym 38% to recenzenci zagraniczni) i staranny dobór wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie przyczynia się do dbałości o poziom naukowy artykułów. 

Jakość czasopisma: O jakości i międzynarodowej rozpoznawalności czasopisma „Res Rhetorica” świadczy m.in. to, że po zaledwie czterech latach ukazywania się zostało włączone do bazy Scopus oraz Web of Science. Zainteresowanie czytelników skłoniło również MLA (Modern Language Association) International Bibliography do indeksowania naszego czasopisma. We wszystkich tych przypadkach znaczącą rolę odgrywało kryterium oceny eksperckiej.

Rozpoznawalność czasopisma: Obecność w bazach danych i mediach społecznościowych zwiększa rozpoznawalność czasopisma. „Res Rhetorica” jest indeksowana w następujących bazach danych: BazHum (2014-); CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (2014-); CEEOL – Central and Eastern European Online Library (2014-); IC Journals Master List (2015-); DOAJ – Directory of Open Access Journals; Scopus (2019-); ERIH Plus; PBN – Polska Bibliografia Naukowa; Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection) (2014-). We wszystkich bazach zasoby aktualizowane są na bieżąco. Publikacje udostępniane są także na portalu Aacademia.edu, a informacje o nich w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) oraz w newsletterze PTR. 

Czasopismo a działalność popularyzatorska: Prowadzimy również działalność popularyzatorską i dokumentującą życie naukowe. Publikujemy sprawozdania z polskich i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących retoryki oraz recenzje książek. Znacząca jest funkcja edukacyjna. Nasze publikacje, ze względu na swoją dostępność oraz aktualność tematów lub przekrojowy charakter, są często wykorzystywanym źródłem w pracach studentów i doktorantów. Bardzo cenimy sobie cytowania w pracach magisterskich i doktorskich w różnych krajach. To potwierdza, że udaje nam się realizować główny cel, jakim jest rozwijanie i popularyzowanie badań retorycznych. Promujemy też młodych badaczy, czego przykładem jest publikacja artykułów, które powstają na bazie prac magisterskich nagrodzonych w corocznym konkursie na pracę dyplomową z retoryki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (publikacje w nr. 3/2020 i 3/2021). 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter