Blog page
 /  Blog page
[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories, tom 8 Nr 4 (2021)

[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories, tom 8 Nr 4 (2021)

Retoryka jako praktyka komunikacyjna podlega nieustannym przemianom. Nowe formy i przestrzenie komunikacji, zmieniające się normy społeczne i systemy wartości dostarczają badaczom kolejnych typów materiałów do analizy. Rodzi to potrzebę nowych rozstrzygnięć metodologicznych i teoretycznych lub reinterpretowania dawnych teorii. Dlatego niniejszy numer poświęcony jest refleksji nad współczesnymi teoriami retorycznymi, które są odpowiedzią na nowe warunki, w

Zobacz
Podsumowanie roku 2021 w „Res Rhetorica”

Podsumowanie roku 2021 w „Res Rhetorica”

AktualnościRR: aktualności

Za nami kolejny pracowity rok. Jak zwykle opublikowaliśmy terminowo cztery numery zróżnicowane tematycznie: 1/2021 Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań| Rhetoric of new media/new challenges (red. Katarzyna Molek-Kozakowska), 2/2021 Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/ Rhetoric of Ecology in Visual Culture (red. Anna Bendrat, Katarzyna Paszkiewicz), 3/2021 Retoryka (re)prezentacji/ Rhetoric of (re)presentation (red. Ewa Modrzejewska), 4/2021 Współczesne teorie

Zobacz
[Res Rhetorica] „Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”

[Res Rhetorica] „Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”

Dr Emilija Radibratovic przygotowała analizę komunikacji instytucjonalnej związanej z jednym z tematów pandemii – bezpieczeństwem szczepionki Oxford-AstraZeneca anty-COVID. Ukazuje ona negocjacje dyskursowe i stanowiska władzy znaturalizowane w dyskursie publicznym i retoryce. Abstrakt Niniejszy artykuł przedstawia możliwości połączenia retoryki krytycznej i krytycznej analizy dyskursu w badaniu dyskursu publicznego dotyczącego jednego z tematów związanych z koronawirusem, a

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”

[Res Rhetorica] „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”

Żyjemy w świecie, w którym niezliczona liczba aktorów, od zbiorowych do indywidualnych (wśród nich państwa, rządy, partie, grupy, ruchy, organizacje pozarządowe, firmy i globalne sieci kryminalne lub terrorystyczne) współzawodniczy w wywieraniu wpływu na naszą świadomość, zachowania i działania, używając do tego środków – nazwijmy je – masowego retorycznego, czy też symbolicznego, rażenia – pisze profesor

Zobacz
[Res Rhetorica] „Kairos and actio – a rhetorical approach to timing”

[Res Rhetorica] „Kairos and actio – a rhetorical approach to timing”

W aktualnym numerze „Res Rhetorica” polecamy między innymi artykuł Marie Gelang, w którym Autorka analizuje retoryczne ujęcia kategorii czasu. Abstrakt Niniejszy artykuł bada zagadnienia dotyczące czasu, tj. kairos, w interakcjach międzyludzkich poprzez analizę komunikacji niewerbalnej. Umiejętność wyczucia czasu, zdolność do zrobienia „właściwej rzeczy we właściwym czasie”, jest ważna dla retorycznej sprawczości. Jakie procesy niewerbalne występują

Zobacz
[Res Rhetorica] „Politycy na okładkach tygodników społeczno-politycznych w latach wyborów prezydenckich 2015 i 2020. Analiza tygodników „Sieci” i „Newsweek””

[Res Rhetorica] „Politycy na okładkach tygodników społeczno-politycznych w latach wyborów prezydenckich 2015 i 2020. Analiza tygodników „Sieci” i „Newsweek””

W czasach zwrotu piktoralnego i wzrostu znaczenia kultury obrazowej okładki polskich tygodników stały się szczególną przestrzenią budowania narracji o zdarzeniach rzeczywistości i wizjach świata – zauważa dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska. Abstrakt Celem artykułu jest ukazanie strategii przedstawiania kandydatów na urząd prezydenta w wybranych polskich tygodnikach społeczno-politycznych, które reprezentują odmienne światopoglądy, sympatie polityczne i systemy wartości.

Zobacz
[Res Rhetorica] „Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy”

[Res Rhetorica] „Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy”

Celem niniejszego studium jest wskazanie podobieństw i antynomii między wizerunkami władców nakreślonymi w Vitae Regum Polonorum i cyklach inspirowanych zbiorem Janicjusza, oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak wskazane różnice wpływają na wymowę poszczególnych wierszy i w którym kierunku laudatio oraz vituperatio władców ewoluują – zapowiada Krystian Słomka vel Słomiński. Abstrakt W artykule analizowane są podobieństwa

Zobacz
[Res Rhetorica] „Rhetoric and linguistics: forms of connection in the interdisciplinary research”

[Res Rhetorica] „Rhetoric and linguistics: forms of connection in the interdisciplinary research”

Rozważania dr hab. Marii Załęskiej na temat związków retoryki z językoznawstwem inaugurują nasz nowy cykl „Rhetorica inter alia”. Zapraszamy do lektury w języku angielskim. Abstrakt Większość badań nad relacjami retoryki i lingwistyki uwzględnia przede wszystkim perspektywę treści, tj. nakładające się obszary tematyczne obu dyscyplin jako podstawę badań interdyscyplinarnych z ich udziałem. W artykule przyjęto natomiast perspektywę form połączenia

Zobacz
[Res Rhetorica] „Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19”

[Res Rhetorica] „Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19”

Magdalena Jankosz analizuje pandemiczną metaforykę w wystąpieniach polityków podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19 metodą zintegrowanej analizy komunikacyjnej. Autorka bada potencjał perswazyjny wyodrębnionych metafor werbalnych i niwerbalnych. Abstrakt Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób metafory werbalne i niewerbalne współdziałają ze sobą, aby służyć perswazji. Materiał badawczy stanowi nagranie wideo konferencji polskiego rządu, dotyczącej kolejnej fali

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter