III Konkurs PTR rozstrzygnięty
 /  Aktualności / Konkurs PTR / III Konkurs PTR rozstrzygnięty
III Konkurs PTR rozstrzygnięty

III Konkurs PTR rozstrzygnięty

Miło nam nam przedstawić wyniki III Konkursu PTR  na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Nadesłane prace oceniane były przez Jury, do którego zaproszenie przyjęły:

  • dr hab., prof. UMCS Marta Sobieszewska, językoznawca-prawnik, reprezentująca Instytut Neofilologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
  • a także dr Jolanta Dyoniziak z Zakładu Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych UAM, która w zeszłym roku była promotorką wyróżnionej pracy licencjackiej.

PTR było reprezentowane w Jury przez dr hab. Marię Załęską z UW i dr hab. Agnieszkę Kampkę z SGGW.

Konkurs pozwala nam nie tylko promować dokonania młodych badaczy, ale też poszerzać i – jak mamy nadzieję – integrować polskie grono badaczy interesujących się retoryką.

W kategorii prac licencjackich wyróżnienie zostało przyznane lic. Matyldzie Staszak z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Aspects choisis de l’invention et de l’élocution rhétoriques dans la lettre ouverte « J’accuse » d’Émile Zola (Wybrane aspekty retorycznej inventio i elocutio w liście otwartym „J’accuse” Emila Zoli) obronionej na kierunku lingwistyka stosowana, a napisanej pod kierunkiem dr Agnieszki Kulczyńskiej.

 

Uzasadnienie wyróżnienia:

Jury docenia zgłębienie tematyki retorycznej na kierunku neofilologiczny. Zaletą pracy jest jej eksplicytnie retoryczna metodologia oraz dobór materiału badawczego, a mianowicie jednego z najsłynniejszych perswazyjnych tekstów Zoli. Praca dowodzi oczytania Autorki i głębokiego zaangażowania w badania nad retoryką.

Ponadto praca została napisana bardzo dobrym językiem francuskim zarówno pod względem struktur składniowych, jak i zasobów leksykalnych.

2022_III_KonkursPTR_ Matylda-Staszak-dyplom

 

W kategorii prac magisterskich nagroda Jury została przyznana mgr Aleksandrze Baran z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna obroniła na ocenę bardzo dobrą pracę pt. „Przekonaj i daj się przekonać”. O  argumentacyjno-perswazyjnej roli arystotelesowskich reguł preferencji (na przykładzie wybranych reklam). Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Patro-Kucab, prof. UR.

 

Uzasadnienie nagrody: 

W pracy przedstawiony jest ponadczasowy wymiar arystotelesowskich reguł preferencji, dzięki czemu retoryka ukazana jest jako doskonałe narzędzie do współczesnego wykorzystania w praktyce. Przeprowadzone przez Autorkę analizy dowodzą jej kompetencji retorycznej i umiejętności samodzielnego interpretowania materiału badawczego. 

O wysokim poziomie kompetencji merytorycznych świadczy również dobra umiejętność wykorzystania terminologii z zakresu opisywanej dziedziny, właściwe proporcje między zagadnieniami teoretycznymi i analitycznymi oraz spójność i logika wywodu. 

2022_III_KonkursPTR_ Aleksandra-Baran-dyplom

Nagrodami dla Laureatek są: 

  • pokrycie kosztów udziału w wybranym przez laureata i uzgodnionym z PTR przedsięwzięciu naukowym (np. konferencja, warsztaty, szkoła letnia), które będzie związane tematycznie z retoryką do wysokości maks. 250 zł.,
  • dyplom,

a w przypadku Autorów prac magisterskich również:

 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i promotorom!

 


Tegoroczna edycja

W tym tej edycji do konkursu zgłoszono 5 prac: każda z 3 prac licencjackich została napisana w innym języku.

  • Praca Matylda Staszak z lingwistyki stosowanej UW została napisana w jęz. franc. pod kierunkiem dr Agnieszki Kulczyńskiej, a jej polski tytuł brzmi: Wybrane aspekty retorycznej inventio i elocutio w liście otwartym „J’accuse” Emila Zoli
  • Praca Wiktorii Szwarc pod pol. tyt. Reprezentacja Mniejszości Narodowych w Brytyjskich Mediach powstała zaś pod opieką dr Magdaleny Sztencel na Filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  • Ostatnia zgłoszona praca autorstwa Martyny Wiśniewskiej powstała na kierunku Orientalistyka – koreanistyka UW, pod  kierunkiem dr Anny Paradowskiej, a tytuł brzmi: Funkcje pytań oraz charakterystyka zdań pytajnych w języku koreańskim – analiza wybranych końcówek

Jeśli chodzi zaś o prace magisterskie, w tegorocznym konkursie udział wzięły:

  • Olga Hajdrych, absolwentka filologii polskiej na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która napisała pracę pt. Retoryka zmiany w dyskursie politycznym pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszka Kuli
  • i Aleksandra  Baran z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna obroniła pracę pt. „Przekonaj i daj się przekonać”. O argumentacyjno-perswazyjnej poli arystotelesowskich reguł preferencji (na przykładzie wybranych reklam), napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Patro-Kucab, prof. UR.

Członkinie Jury oceniały zanonimizowane prace indywidualnie według siedmiu kryteriów ujętych w regulaminie konkursu.

 


O idei konkursu

W wielu ośrodkach naukowych w Polsce powstają prace licencjackie i magisterskie, w których studenci analizują retorykę poszczególnych autorów lub aktorów społecznych oraz wykorzystują narzędzia retoryczne, by badać komunikację. Prace te powstają na różnych kierunkach studiów, a ich promotorami są badacze reprezentujący zarówno nauki humanistyczne, jak i społeczne. Kiedy tworzyłyśmy ramy konkursu, chciałyśmy nie tylko docenić w ten sposób młodych badaczy, ale też upowszechniać także wśród promotorów prac dyplomowych ideę, że retoryka z powodzeniem służy jako teoria i metoda badań naukowych.

Co roku zapraszamy do zgłaszania obronionych na ocenę bardzo dobrą w ciągu ostatnich dwóch lat prac licencjackich i magisterskich, w których wykorzystano narzędzia retoryczne.

 


Poprzednie edycje

Dotychczas w trzech edycjach konkursu nadesłano łącznie 20 prac dyplomowych, w języku polskim, angielskim i francuskim. 

Do tej pory w Res Rhetorica opublikowane zostały w ramach nagrody dwa artykuły naukowe oparte na badaniach ujętych w zwycięskich pracach magisterskich –  Aleksandry Łukowskiej, absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego i Krystiana Słomki vel Słomińskiego, absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwsza praca przedstawiała nieoczywiste zastosowanie retoryki do analizy współczesnego teatru improwizowanego. Druga zaś poświęcona była przekładom i parafrazom Vitae Regum Polonorum, a jej autor został doceniony m.in. za erudycję, dojrzałość i rzetelność wywodu.

W zeszłym roku wyróżnienie za pracę licencjacką przyznano Joannie Koswendzie, która pod opieką dr Jolanty Dyoniziak przygotowała pracę pt. Argument ad hominem w komentarzach internautów dotyczących laureatki nagrody Nobla w dziedzinie literatury 2018, Olgi Tokarczuk. Praca jednak – niech Państwa nie zmyli moja polszczyzna – została napisana w jęz. francuskim.

 


IV Konkurs PTR, czyli plany na przyszłość

Zachęcamy wszystkich obecnych i potencjalnych promotorów, aby pamiętali o konkursie i jego celach upowszechniania retoryki jako metody badawczej, przygotowując seminaria w przyszłym roku akademickim. A może i wkrótce rozpoczynające się obrony na zakończenie tego roku akademickiego przyniosą nam kilka wartościowych zgłoszeń.

Mamy też w planach po wakacjach zorganizować warsztat wymiany dobrych praktyk, w którym porozmawiamy, jak pokierować pracą dyplomową, uwzględniającą specyfikę danego kierunku oraz badań retorycznych. 

Tegoroczna edycja niniejszym przechodzi do historii. Ale już teraz moużemy z wielką przyjemnością ogłosić, że IV Konkurs PTR przeniesie się pod opiekuńcze skrzydła prof. Anny Trykszy z UMCS, o czym będziemy jeszcze informować.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content