RR: zapowiedzi numerów
 /  RR: zapowiedzi numerów
[Call for Papers] Mediated Rhetoric of Recent Conflicts

[Call for Papers] Mediated Rhetoric of Recent Conflicts

Call for Submissions to Res Rhetorica (volume 2/2025). Communication may be a means of eliminating difference and misunderstanding among individuals and communities, but it also gives rise to possible conflicts of interest, and can be strategically used to express conflicting views and values. While these conflicts may be represented as simple differences, contrasts, discords and

Zobacz
[Call for papers] Retoryczne innowacje/ Rhetorical innovations

[Call for papers] Retoryczne innowacje/ Rhetorical innovations

RR: zapowiedzi numerów

Tematyka numeru 1/2025 czasopisma „Res Rhetorica” dotyczyć będzie innowacji, jaką może stać się retoryka w edukacji. Zmiana w dostępie do wiedzy, rozwój technologii komunikacyjno-informacyjnych, rozwój sztucznej inteligencji to nowe warunki, w jakich działają dziś nauczyciele i uczniowie. Nowe formy komunikacji, wyzwania związane z deficytem uwagi, potrzeba indywidualizacji kształcenia, rosnące zróżnicowanie uczniów i studentów, zmienność oczekiwań

Zobacz
[Call for papers] Edukacja retoryczna/Rhetoric education

[Call for papers] Edukacja retoryczna/Rhetoric education

RR: zapowiedzi numerów

Tematyka numeru 4/2024 dotyczyć będzie teorii i praktyk nauczania retoryki. Zapraszamy do nadsyłania artykułów, które przedstawiają teoretyczne i praktyczne rozwiązania służące nauczaniu retoryki w środowisku cyfrowym, tak by dostosować programy nauczania, metody dydaktyczne oraz podręczniki do potrzeb uczniów, studentów i rynku pracy. Edukacja retoryczna pomaga niwelować braki kompetencyjne uczniów i studentów w zakresie komunikowania. Pozwolą

Zobacz
[Call for papers] Retoryka w Meksyku

[Call for papers] Retoryka w Meksyku

RR: zapowiedzi numerów

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. Studies on rhetoric in Mexico have undergone remarkable development, resulting in the creation of the Asociación Méxicana de Retórica (Mexican Association of Rhetoric) in 2010. The rhetorical practices that have permeated the history of Mexico, from indigenous peoples such as the Náhuatl, through the Novo-Hispanic period, the period of Independence,

Zobacz
[Call for papers] Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku

[Call for papers] Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. W erze postępu technologicznego i zmieniających się paradygmatów społeczno-kulturowych, skomplikowana relacja między ciałem a umysłem budzi powszechne zainteresowanie. Niniejszy numer ma na celu zbadanie różnych perspektyw, które wpływają na rozumienie retoryki ciała i umysłu w XXI wieku. Konteksty kulturowe i historyczne mają znaczący wpływ na ewolucję tych dyskursów, gdyż zmieniające

Zobacz
[Call for Papers] Retoryka (nie)pamięci

[Call for Papers] Retoryka (nie)pamięci

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów. Współczesne kultury, niezależnie od dominującego w nich rynkowo zorientowanego kultu nowości, opierają swoją ciągłość na pamiętaniu i tworzeniu, a potem odtwarzaniu tradycji, ewokowaniu pamiętanych zdarzeń, zjawisk, ludzi, zachowań, a sama pamięć – dzięki wielorakim i wielozadaniowym technologicznym wzmocnieniom – jest zawsze i na różne sposoby obecna w teraźniejszości. Z drugiej strony,

Zobacz
[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)

[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)

W Retoryce Arystotelesa logos jako część inwencji retorycznej przedstawiony jest jako argumentacja entymematyczna odnosząca się do istoty sprawy. Etos i patos również mogą przybrać formę entymematu, ale argumentacja ta nie odnosi się bezpośrednio do zagadnienia. W tego rodzaju entymemacie konkluzja odnosi się do etosu mówiącego lub do odbioru emocjonalnego słuchaczy. W sytuacji idealnej — z

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka zdrowia i choroby (Call for Papers)

[Res Rhetorica] Retoryka zdrowia i choroby (Call for Papers)

W numerze 1/2023 „Res Rhetorica” zajmiemy się szeroko rozumianymi związkami retoryki oraz zdrowia i choroby. Relacje te są łatwo dostrzegalne, choć retoryka i nauki o zdrowiu umiejscawiane są dziś na dwóch krańcach osi wytyczającej humanistyczny i ścisły kierunek nauki. Obie te klasyczne dyscypliny mają rodowód sięgający antycznych tradycji greckich i rzymskich. Obie o charakterze wybitnie

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka odległych kultur (Call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka odległych kultur (Call for papers)

Numer 3/2023 poświęcony będzie retorykom odległych od siebie kultur.  Praktyki perswazyjne, najskuteczniejsze sposoby przekonywania różnią się w zależności od sytuacji retorycznej. Różnice wynikają także z odmienności kulturowych czy historycznych.  Retoryka, jako system wiedzy wywodzący się ze starożytnej Grecji i rozwijany przez wieki w kulturze europejskiej, jest tylko jednym ze sposobów praktykowania i analizowania komunikacji perswazyjnej.

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka wizerunku publicznego (Call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka wizerunku publicznego (Call for papers)

RR: zapowiedzi numerów

Wizerunek publiczny odzwierciedla sposób postrzegania danej osoby lub organizacji przez otoczenie. Od czasów starożytnych władcy przywiązywali wielką wagę do komunikowania się ze swoimi poddanymi  w celu przekonania opinii publicznej do wybranego przez nich sposobu prowadzenia polityki i podejmowania decyzji. W retoryce wizerunek i autorytet osoby przekonującej do swoich racji funkcjonuje pod pojęciem etosu. Mając na uwadze

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content