Co się wydarzyło w 2019 r.: krótkie podsumowanie
 /  Aktualności / Co się wydarzyło w 2019 r.: krótkie podsumowanie
Co się wydarzyło w 2019 r.: krótkie podsumowanie

Co się wydarzyło w 2019 r.: krótkie podsumowanie

Rok 2019 obfitował w wiele różnorodnych wydarzeń w działalności instytucjonalnej, naukowej, dydaktycznej i wydawniczej PTR. Dziękując członkom i sympatykom naszego towarzystwa za ich wkład w rozwój retoryki, miło nam przypomnieć kilka najważniejszych wydarzeń z działalności PTR.

 

W mijającym roku członkowie zarządu PTR byli bardzo aktywni na polu działalności instytucjonalnej.

 • W trakcie walnego zebrania członków Rhetoric Society of Europe podczas VII konferencji z cyklu „Rhetoric in Society” („Rhetoric as an Equipment for Living”, Gandawa) przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska, została na kolejną kadencję wybrana członkiem Zarządu Rhetoric Society of Europe.

 • W minionym roku zarząd PTR rozwijał intensywną współpracę z wieloma środowiskami zainteresowanymi retoryką. Jedną z istotnych inicjatyw było pismo do ministerstwa w sprawie utworzenia subdyscypliny retoryka. Wiceprzewodnicząca PTR, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, przedstawiła opinię naszego towarzystwa w tej sprawie także w trakcie zebrania Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 • Wobec niejasnego statusu retoryki w nowej klasyfikacji dyscyplin szansą dla docenienia prac naukowych z zakresu retoryki może być działalność przewodniczącej PTR, dr hab. Marii Załęskiej, jako członkini Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Miło nam także poinformować, że w minionym roku PTR zostało przyjęte do grona towarzystw afiliowanych przy Polskiej Akademii Nauk. Członkinie Zarządu PTR uczestniczyły w Konferencji Towarzystw Naukowych PAN w Warszawie, na której omawiano zadania towarzystw naukowych wobec reformy 2.0.


Najważniejszymi spotkaniami o charakterze naukowym w minionym roku były dla członków PTR konferencje, dające okazję do zaprezentowania prowadzonych badań.

 • Kilkoro spośród nas brało udział w VII konferencji z cyklu „Rhetoric in Society” („Rhetoric as an Equipment for Living”, Gandawa), upowszechniając dokonania retoryki polskiej w środowisku międzynarodowym (sprawozdanie z konferencji).

 • Ubiegłoroczna, XVIII konferencja PTR pt. „Retoryka i medycyna”, zorganizowana we współpracy z Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, zgromadziła badaczy z różnych ośrodków naukowych, którzy zaangażowali się w interesujące dyskusje na poruszane tematy (sprawozdanie z konferencji).

 • PTR objęło także patronatem konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, zatytułowaną „Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe”, na której omawiano rozmaite kwestie retoryki praktycznej, perswazji w nauce i perswazji w tekstach promujących naukę.

 • Kilkoro członków PTR zaangażowanych jest ponadto w organizację International Rhetoric Workshop 2020 (Meksyk), na których wykład wygłosi dr hab. Maria Załęska.


Jednym z celów działania PTR jest także wspieranie młodej kadry naukowej i rozpowszechnianie wiedzy o retoryce poprzez różne formy działalności dydaktycznej.

 • W 2019 roku po raz pierwszy odbyły się warsztaty dla doktorantów zainteresowanych tematyką retoryczną, zorganizowane przez członkinie PTR – dr Annę Bendrat i dr Elżbietę Pawlak-Hejno – na UMCS w Lublinie. Podczas warsztatów wystąpił m.in. przewodniczący Rhetoric Society of Europe, prof. Kris Rutten (relacja).

 • Z radością informujemy, że projekt Szkoły Letniej dla doktorantów zainteresowanych retoryką, opracowany przez dr hab. Agnieszkę Budzyńską-Dacę oraz dr Ewę Modrzejewską uzyskał dofinansowanie w konkursie ZIP UW. Szkoła Letnia odbędzie się w czerwcu 2020 r. Przeznaczona jest głównie dla doktorantów UW, niemniej istnieje możliwość przyjęcia kilku osób spoza UW, pod warunkiem zapewnienia sobie przez uczestnika utrzymania.

 • We współpracy ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, PTR zorganizowało także warsztaty dla rzeczników prasowych uczelni.

 • Szczególną okazją do upowszechniania osiągnięć retoryki polskiej wśród studentów włoskich były wykłady przewodniczącej PTR, dr hab. Marii Załęskiej na Uniwersytecie w Bolonii w trakcie jej pobytu jako profesora wizytującego.

 • Dużo radości i satysfakcji dają nam także informacje o działalności kół naukowych zainteresowanych retoryką. Chcemy jako PTR wspierać pasje studentów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności krasomówcze czy debatanckie, a także podejmować pierwsze próby badawcze. W minionym roku z przyjemnością towarzyszyliśmy takim wydarzeniom, jak: konkurs oratorski “Riposta” zorganizowany przez Sekcję Retoryki i Krasomówstwa Sapere aude Koła Dziennikarzy Studenckich UR czy konferencji „Dialog w retoryce – retoryka w dialogu” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL oraz Katedra Retoryki KUL.

 • Na Uniwersytecie Warszawskim, pod opieką naukową dr Ewy Modrzejewskiej, skarbniczki PTR, powstało Studenckie Koło Naukowe „Gadu-gadu”, któremu życzymy wielu sukcesów.

 • W mijającym roku odbył się także I konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, którego wyniki ogłoszono na XVIII konferencji PTR. Cieszymy się, że nowa inicjatywa PTR spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska. Przesłane na konkurs prace pokazały, że tematyka retoryczna podejmowana jest w wielu ośrodkach akademickich. Raz jeszcze gratulujemy laureatce, mgr Aleksandrze Łukowskiej oraz promotorce jej pracy magisterskiej, dr hab. Agnieszce Budzyńskiej-Dacy! Dziękujemy także za znakomitą pracę merytoryczną komisji konkursowej, złożonej z badaczy z różnych ośrodków akademickich. Konkurs stał się punktem wyjścia do dyskusji na temat działań, jakie możemy jako towarzystwo podjąć na rzecz studentów i promotorów, którzy chcieliby sięgać po metody retoryczne w swoich badaniach na różnych kierunkach studiów.

 • Jest nam też niezwykle miło przypomnieć, że członek PTR, mgr Kacper Andrychowski, został uhonorowany przez międzynarodową komisję specjalistów od retoryki nagrodą za najlepszy referat („conference paper”) wygłoszony przez doktoranta. Wyniki ogłoszono na VII konferencji Rhetoric Society of Europe w Gandawie.


Na koniec chcemy przypomnieć ważne dla środowiska retorycznego wydarzenia dotyczące działalności wydawniczej.

 • W czerwcu ukazała się monografia „Retoryka i wartości pod redakcją członkiń zarządu: dr hab. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy i dr Ewy Modrzejewskiej, a wśród autorów znaleźli się m.in. członkowie PTR.

 • Chcemy przypomnieć o wpisaniu kwartalnika PTR – „Res Rhetorica” – na listę czasopism punktowanych i przyznaniu mu 70 pkt. na poprawionej liście ministerialnej (grudzień 2019). Wytrwała i regularna praca redakcji pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Kampki, poszerzanie się grona autorów i zapraszanie recenzentów z różnych ośrodków zaowocowały także wprowadzeniem „Res Rhetorica” do dwóch najważniejszych w humanistyce baz czasopism: Web of Science i Scopus. Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi tekstami, uwagami i pracą przyczynili się do tego sukcesu! Zapraszamy także do publikowania swoich badań na temat retoryki na łamach „Res Rhetorica”: www.ResRhetorica.com.

 

 

Fot.  https://flic.kr/p/2dQH12q

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter